Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

1990-2014 dönemi Kürt siyasal hareketinin söyleminin dönüşümü

Transformation of Kurdish political movement discourse during 1990-2014

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363401 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kürt siyasal hareketi, günümüzde Türkiye ve Ortadoğu siyasetinde artık gözardı edilmesi mümkün olmayan en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu hareket bugün Mecliste Halkların Demokratik Partisi ile temsil edilmektedir. Kürt siyasal hareketi 1990'dan başlayıp bugüne kadar gelen süreç boyunca söylemini değişen koşullara uygun olarak dönüştürüp, varlığını güçlendirerek Türkiye siyasetinde önemli bir konuma gelmiştir. Bu çalışmanın konusu 1990-2014 döneminde HEP'in kurulmasıyla başlayıp bugün Halkların Demokratik Partisi ile devam eden yasal Kürt siyasal hareketi geleneğinin söylemindeki dönüşümdür. Bu çalışmada Laclau ve Mouffe'un hegemonya ve söylem kuramına dayanarak, yasal Kürt siyasal hareketinin, Türkiye siyasetinde varolabilme ve Kürt kimliğini temsil edebilme mücadelesini hangi söylemsel stratejilerle yürüttüğü temel sorunsalı çerçevesinde hegemonya mücadelesi incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada, HEP'ten bugüne kadar gelen süreçte kurulan tüm partilerin-DEP, HADEP,DEHAP,DTP,BDP,HDP- parti program ve tüzükleri, konuşma metinleri, parti resmi belgeleri birincil kaynak olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler Laclau ve Mouffe'un geliştirmiş olduğu söylem analizi kavramları kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kürt kimliğinin siyasallaşma süreci tarihsel bağlamda ele alınmıştır. İkinci bölümde Kürt siyasal hareketinin söyleminin şekillendiği yapısal zemin açıklanmıştır. Bu bölümde, Neoliberalizmin etkisi, Kimlik siyasetinin yükselişi ve postmodernizmin etkisi konuları incelenmiş, tüm bu faktörlerin Türkiye siyasetine etkisi de ele alınmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın hem yöntem hem de kuramsal dayanağını oluşturan Laclau ve Mouffe'un söylem ve hegemonya kuramı anlatılmıştır. Son bölümde ise 1990-2014 döneminde Kürt siyasal hareketinin söylemi ele alınmıştır. Kürt siyasal hareketinin söylemi iki bölümde incelenmiştir. Yasal Kürt siyasal hareketini temsil eden ilk parti olan HEP'in kurulduğu 1990 yılından Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 1999 yılına kadar olan dönem birinci dönemi, 1999'dan günümüze kadar olan dönem de ikinci dönemi oluşturmaktadır. Bu bölümde, Yasal Kürt siyasal hareketinin 1990'dan 2014'e kadar gelen tarihsel süreç içerisinde yürüttüğü hegemonya mücadelesinde söyleminde meydana gelen dönüşüm ortaya konulmuş, hareketin hangi kimlik ve farklılıkları söylemine eklemlediği ve hangi söylemsel stratejilerle anlamları kısmi olarak sabitleyerek hegemonya mücadelesi sürdürdüğü ele alınmıştır.

Summary:

Today, the Kurdish Political Movement became one of the most important elements that can not be avoided any more in relation to the politics of Turkey and Middle East. This Movement has been represented nowadays by the "Halkların Demokratik Partisi" (Democratic Party of Peoples) within the Turkish Republic Parliament. Kurdish Political Movement of Turkey has reached to a significant position within Turkish politics by transforming its discourse in accordance with the changed circumstances and by enhancing its existence during the process beginning from 1990's and continuing since today. The subject-matter of this study includes the transformation of discourse of traditional Pro- Kurdish Parties of which was commenced with the establishment of HEP during the period of 1990-2014 and which is still continuing with the "Halkların Demokratik Partisi" (Democratic Party of Peoples) today. In this study, the hegemony struggle was analyzed within the framework of main problematic that is including with which discursive strategies did the Pro- Kurdish Parties conducted their struggles in order to represent the Kurdish Identity and its capability of existence within the Turkish political arena by basing on the hegemony and discourse theories of Laclau and Mouffe. In this context, party programs and regulations, addressed speech texts as well as the official documentation of entire parties - DEP, HADEP,DEHAP,DTP,BDP,HDP- that were established since HEP until today were used as the primary sources in this study. Data obtained from such readings were analyzed by using the discourse analysis concepts that were developed by Laclau and Mouffe. This study, the transformation occurred in the discourse of Pro-Kurdish Parties since 1990's until year 2014 was set forth in relation to the hegemony struggle conducted within this historical process. Furthermore, it was discussed about which identities and differences were articulated by the movement into its discourse during this period and with which discursive strategies this hegemony struggle was carried out by fixing partly the meanings thereof.