Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

1990 sonrası dönemde Türkiye'de uygulanan istikrar programları kapsamında kamu gelirleri politikası ve sonuçları

Public revenue policies and its results in the framework of economic stability programs after 1990

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217278 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?1990 Sonrası Dönemde Türkiye'de Uygulanan İstikrar Programları KapsamındaKamu Gelirleri Politikası ve Sonuçları? isimli bu çalışmayla 1990 yılından başlayarakTürkiye'de uygulanan ekonomik istikrar programlarını kamu gelirleri çerçevesinde elealınarak incelenmiş ve sonuçlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır.Çalışma 1990 yılından günümüze kadar geçen sürede uygulanan istikrarprogramlarını kapsamaktadır. Bu tarihten önceki istikrar programları ele alınmamıştır.Çalışma üç bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde; ekonomik istikrar ve ekonomik istikrar politikalarının tanımı,türleri, vergi gelirlerinin tanımı ve sınıflandırılması ele alınmıştır.İkinci bölümde; 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'de uygulanan ekonomikistikrar programları ve bu programlarda öngörülen kamu gelirleri politikalarıincelenmiştir.Çalışmanın üçüncü bölümünde ise; söz konusu dönemde istikrar programlarıçerçevesinde uygulanmış kamu gelirleri politikasının sonuçları, ayrıca buna bağlı olarakmakroekonomik performansın gelişimi analiz edilmiştir.Çalışmanın kapsadığı dönemlerde uygulanan istikrar programlarına genel olarakbakıldığında, bu programların Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu krizleri atlatmak,kamu gelirlerini artırmak , kamu harcamalarını kontrol altına almak ve cari açığıkapatmaktır. Asıl yapılması gereken yapısal ve kurumsal reformlar tüm programlardayer almış fakat yeterince uygulanamamıştır.

Summary:

This study titled ?Public Revenue Policies and its Results in the Framework ofEconomic Stability Programs After 1990? has examined economic stability programsimplemented in Turkey, in the framework of public revenues and analyzed the results.This study has taken account of economic stability programs implemented from1990 up to now. Before this date, there were not any economic stability programs.The study consists of three parts:The first part considers the definitions of economic stability and economicstability policies;its variations;the definition of tax income and its clasification.The second part studies the economic stability policies applied in Turkey in1990?s- particularly the foreseen public revenue policies during this period.The third part covers the results of applied public revenue policies within thecontent of stability programs in the same period and analyzes the development of macroeconomic performance.When we look at the economic stability programs in which this study include,the aim of these economic programs is to overcome economic crises and public deficitsby supporting financial resources. Basic structural reforms which should have carriedout was not implemented or they were not included in the program.