Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

1990 sonrası finansal küreselleşmenin finansal krizlere etkileri ve Türkiye örneği

The effects of financial globalization to financial crisis after 1990 and the case of Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340348 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Finansal küreselleşme 1990 sonrasında dünya ekonomilerinin finans piyasaları üzerindeki kısıtlama ve kontrolleri kaldırması; sermaye hareketlerini serbestleştirmesi; bilgi, iletişim, haberleşme, ulaşım ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin hız kazanması nedeniyle ivme kazanmıştır. 1990 sonrasında gelişmekte olan ülkeler tasarrufları yetersiz ve dış ticaret açıkları fazla olduğundan bu açıkları karşılamak için düşük kur-yüksek faiz uygulamasıyla kısa vadeli sermayeyi ülkelerine çekmiş, belirsizlik ortamında bu sermayenin çıkması krizlere neden olmuştur. 1990 sonrasında Meksika, Güneydoğu Asya, Arjantin ve 2000-2001 Türkiye krizleri kısa vadeli sermaye çıkışı nedeniyle ortaya çıkmıştır. 2008 küresel finans krizi ise bankacılık sektöründeki yetersizlikler nedeniyle ortaya çıkarak dünya ekonomilerini etkilemiştir.

Summary:

The financial globalization accelerated aftermath of 1990s as a consequence of removing the barriers and regulations on financial markets in the World economy, liberalization of the capital flows and improvements in information technology, communication, computer technology and transportation. After 1990s developing countries started to request short-term capital inflows as they had low-level of domestic savings and a high trade deficit. To finance the deficit, they constructed the strategy of low exchange rates in accordance with higher interest rates to draw more capital inflows. Due to the uncertainty in the markets of these developing countries, unexpected and rapid capital outflows caused financial crisis as in the cases of Mexico, South Eastern Asia, Argentina after 1990s and Turkey in 2000-2001. However, the global financial crisis in 2008 was a consequence of incompetent banking sector and affected the World economies.