Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

1990 sonrası Türk resim sanatında peyzaj soyutlamalarında sanatçı psikolojisi

Artist psychology in landscape abstractions in Turkish art painting after 1990

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 529624 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Doğa kendini sürekli değiştiren ve yenileyen, insani faktörlerin etkin olmadığı etrafımızı çevreleyen varlığın tamamını kapsamaktadır. Soyutlama ise sanatçı tarafından seçilen formun ilk hali, yalınlaştırması veya değişime uğratmasıdır. Doğa gerçek dünyanın kendisini oluşturduğu için, birçok sanatçı tarafından tarihin ilk zamanlarından günümüze kadar soyutlanarak resmedilmiştir. Soyut peyzaj konusunu ele alan günümüz sanatçıları hayal güçleriyle konuyu zamanın ötesine götürebileceklerini ortaya koymuşlardır. Bu tez çalışmasında günümüz sanatçılarının eserlerinde önce psikoloji-sanat ilişkisine, yaratıcılığın ortam ve şartlarına daha sonra peyzaj resmine yönelik soyutlama eğilimlerine ve bu soyutlama sürecin onları etkileyen psikolojik çevresel etkenler incelenmiştir. Bu bağlamda uygulama çalışmaları kapsamında ürettiğim yarı lirik soyut peyzaj resimleri, günümüz Türk ressamlarının eserleriyle ilişkilendirilerek doğayı yapısal açıdan çözümlemeyi amaçlayan bir anlayışın ürünleridir. Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Soyutlama, Sanat, Sanatçı Psikolojisi, Türk resmi

Summary:

Nature covers all of our surroundings, which constantly change and renew itself, where human factors are ineffective. Abstraction is the initial form, simplification or alteration of the form chosen by the artist. Because nature forms the real world itself, it is depicted by many artists as abstracted from the earliest times of history. Today's artists, who deal with abstract landscaping, have shown that they can take their dreams beyond the time of the day. In this thesis study, the works of contemporary artists first examined the psychology-art relation, the environment and conditions of creativity, and the tendency of abstraction towards the landscape picture and the psychological environmental factors affecting this abstraction process. In this context, the semi-lyrical abstract landscape paintings that I have produced within the scope of the practice studies are the products of an understanding that aims to solve the nature from the structural perspective by being associated with the works of today's Turkish painters. Keywords: Landscape, Abstraction, Art, Artist Psychology, Turkish Painting