Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Plastik Sanatlar Anabilim Dalı / Plastik Sanatlar Sanat Dalı

1990 sonrası Türkiye çağdaş sanatında politik yaklaşımlar

Political approaches in Turkish contemporary art from 1990's to the present

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 466183 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu Sanatta Yeterlik Tezi çalışmasında; Günümüz sanat pratiklerinin politik yönü ele alınmıştır. Bu bağlamda; gerek iktidar erkinin sanata olan manipülasyonu, gerekse toplumsal kesimlerce üretilen muhalif talep ve itirazların sanata olan etkisi ortaya konmuştur. Buradan hareketle; 1990 sonrası Türkiye Çağdaş Sanatının politik yönü irdelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde; 20. Yüzyıl'da, İdeolojik bağlamda Faşist, Komünist, Kapitalist İktidarların, Politik propaganda amacıyla sanata olan etkileri ele alınmış, politik dayatmalarına karşı, muhalif yapıların itirazlarının sanata olan yansımaları mukayeseli olarak irdelenmiştir. İkinci bölümde; Cumhuriyet sonrası politik gelişmelerin Türkiye sanatına etkileri araştırılmış, sanatsal ifade, biçim ve anlayışların zaman içinde gelişimi ortaya konulmuştur. 1990 sonrası Türkiye sanat ortamının fiziki gelişimi ve yeni kurumların gelişimine ve sanata olan katkılarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ideolojisine, kurucu kültlerine ve toplumsal tahayyüllerine sanat yoluyla yapılan eleştirilere yer verilmiş, 1990 sonrası dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşan, bireysel ve toplumsal kimliklerin, cinsiyet, din ve etnik bağlamlarda; temel hak ve özgürlük talep ve eleştirilerin sanata yansımaları ortaya konmuştur. Kent ve kentlilik bağlamında; kamusal alanların düzenlenmesine yönelik itiraz ve eleştirlerin sanata olan yansımaları da tez kapsamında ele alınmıştır.

Summary:

This study discusses the political aspect of contemporary art practice, including the effects of the political manipulation of art and, conversely, the demands and objections from segments of society with regard to art. Starting from this point, the political aspect of Turkish Contemporary Art after 1990 is examined. In this context, the first section makes a comparative study of the impact of fascist, communist, and capitalist powers utilizing art for propaganda and the effects of the opposing side' use of art to stand against the political impositions of the 20th century. The impacts of the Post-Republican political developments on Turkish art are investigated in the second section. This focuses on the development of artistic expression, form, and understanding over time, and additionally the physical evolution of the Turkish art environment, the development of new institutions and their contributions to art. In the third section, the art criticism of the ideology of the Republic of Turkey, its founding cults, and its social imaginations are covered. This involves the artistic reflections of objections and criticisms concerning the fundamental individual rights and freedoms of gender, religious, and ethnic identities present in Turkey as well as in the world after 1990. Additionally, artistic reflections of the opposition to the transformation of social memory in the face of the regulation of urban and public spaces has been extensively addressed.