Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

1990 sonrası Türkiye'de dış borç sorunu, dış borçların sürdürülebilirliği ve dış borç yönetimi

The External debt problem in Turkey after, 1990 sustainable of debts and external debt management

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 187931 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Küreselleşen dünyada ulusal ekonomiler giderek daha girift bir biçimde birbirine bağlıve bağımlı hale gelmektedir Dış borç kavramı, iç içe geçen bu ekonomik ilişkiler yumağındagit gide daha önem kazanan bir bütçe değişkenidir Bu çalışmada dış borç kavramı genelolarak incelenmiş, bu bağlamda dış borç yönetimi ve artan küreselleşme ve dış bağımlılıkkavramlarının bir sonucu olarak yeni dış borç yönetim, yöntem ve stratejileri irdelenmiştir Daha sonra, 2001-2005 sürecinde ekonomik göstergeleri gözle görülür biçimde iyileşse de,hala dünyanın en fazla dış borca sahip ekonomilerinden biri olan Türkiye'nin dış borç stokugelişimi 1980, 1990 ve 2000 sonrası dönemler birbirleri ile karşılaştırmalı olarak veborçlu/alacaklılara göre irdelenmiştir Yapısal olarak dış borç stoku bakımından sorunlu birekonomi olduğu sinyalini veren Türkiye'nin dış borç göstergeleri, bu çalışmada ele alınançeşitli göstergesel rasyolara göre de, halen olumlu sinyaller vermemektedir Türkiye'nin dışborçlarının ödenme biçiminin etkinleştirilmesi de bu çalışmada incelenmiş, ve konu hukuksal,kurumsal ve tarihsel arka planlara göre ele alınmıştır Türkiye ekonomisinin giderek dahafazla ilişki içine girdiği ve çokça borçlandığı IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığıkredilerin biçimleri ve tutarları da, söz konusu kalemler dış borca girdiği için, ayrıcaaktarılmıştır Sonuçta, 2001'de girdiği mali krizin etkilerinden henüz tam anlamıylakurtulamamış sorunlu Türkiye ekonomisinin, sürekli artan dış borç yükünden kurtulmak içinbir an önce önlemler alınması gerektiği sonucuna varılmış ve bu doğrultuda önerilerdebulunulmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.