Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

1990 yılı sonrası uygulanan istikrar programlarının kamu kesimi açıklarına yönelik önlemleri-sonuçları

The Measures and results of stability programs aiming at covering public deficits after 1990s in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140386 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz 1990'lı yıllardan bu yana Türkiye ekonomisi bir türlü ekonomik istikrarı yakalayamamış ve sık sık ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Kamu mali sisteminin zayıf ve sağlıksız yapısı ekonomik istikrarsızlığın temel nedenini oluşturmuştur. Krizlerin öncesinde kamu kesimi borçlanma gereğinde hızlı artışlar söz konusu olmuş ve bu süreçte önemli finansman zorlukları yaşanmıştır. 1990'ların ardından 2000'lerin ilk yılların da kriz ortamında giren Türkiye, temelde hep ekonomik istikrar ve yapısal reform hedeflerine kilitlenmiş IMF istikrar programı uygulamalarına sahne olmuştur. Mali krizlerin yüksek kamu açıklarıyla beraber reel krizlere dönüşmesi nedeniyle, istikrar programlarının yapısal önlemleri kapsamında kamu mali yapısının güçlendirilmesi öngörülmüştür. Ancak, program uygulamalarında yapısal önlemlerin geri plana atılması ve gerekli reformların yapılmaması nedeniyle, sürekli yeni krizlerle karşı karşıya kalınmıştır. Bu çalışmayla; 1990 yılı ve sonrası dönemde Türkiye'de kamu kesimi açıklarının nedenleri incelenerek, istikrar programlarının kamu kesimi açıklarına yönelik önlemleri ve sonuçları analiz edilmiştir. iv

Summary:

ABSTRACT Turkish economy has not been able to attain stability since 1990s, and has confronted crises quite too often. Weak and unhealthy structure of the public fiscal system created the main reason of instability. There were sharp increases in the need for public debts, and within this period there were major financial difficulties. After 1990s, Turkey experienced severe economic crises in the first few years of 2000s. As a result, Turkey chose to follow IMF (International Money Fund) stability programs aiming at economic consistency and structural reform. Since the fiscal crises turned into real crises due to public deficits, stability programs envisaged the strengthening of public fiscal structure. However, in the application of stability programs, structural measures were not taken into consideration seriously and necessary reforms were not kept appearing continuously. This study analyses the reasons for the public deficits, the measures and results of stability programs aiming at covering these deficits after 1990s in Turkey. m