Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Müziği Anabilim Dalı / Türk Sanat Müziği Bilim Dalı

1990 yılı ve sonrası Türkiye'de kitle iletişim araçları ve müzik medya üzerindeki etkisi

Mass media of 1990 and after and it's effects on music-media

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262220 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programında hazırlanan bu çalışma 4 bölümden oluşmaktadır.Giriş bölümünde ?1990 Yılı ve Sonrasında Kitle İletişim Araçları ve Müzik- Medya Üzerindeki Etkisi? konu başlığının seçilme sebebi, konunun kapsamı ve araştırmada uygulanan yöntemler açıklanmıştır.2. bölümde genel hatlarıyla Kitle, Kültür, Kitle Kültürü, İletişim, Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları kavramları birbirleriyle bağlantılı bir şekilde ele alınmış, konuyla ilgili dünya literatüründeki farklı akımların ve düşünce adamlarının kavramlarla ilgili geliştirdikleri kuramlar üzerinde durulmuştur. Farklı kaynaklardan alınan sınıflandırmalar neticesinde tez çalışması kapsamında 5 kitle iletişim aracı seçilmiştir. Bu araçlar; gazete, dergi, radyo, televizyon ve internettir. Seçilen 5 kitle iletişim aracının müziğin kitlelere ulaşmasında aktif rol oynaması seçim kriterini oluşturmaktadır. Bu araçların dünya ve Türkiye'deki tarihi ve 1990 yılına kadar olan gelişmeleri 2. bölümde anlatılmıştır.3. bölüm 2. bölümde bahsedilen 5 iletişim aracıyla ilgili dünya ve Türkiye'deki 1990 yılı ve sonrasında yapılan araştırmaları konu almaktadır. Bu bölümde söz konusu kitle iletişim araçlarının son 20 yılda gösterdiği teknolojik, sosyolojik, ekonomik vb. gelişme ve değişmeler, kitlelerin bu araçları algılayış şekilleri, yapılan araştırma sonuçlarının karşılaştırmalı olarak bilimsel değerler ışığında yorumlanması yer almaktadır. Bu doğrultuda kitle iletişim araçları müzik- medya bağlamında konu edilmiş, 1990 yılı sonrası medya gözünden müziğe bakış, reklamcılık, tanıtım ve pazarlama disiplinlerinin müzik sektörüne sağladığı avantaj ve dezavantajlı durumlar örneklerle anlatılmıştır. Bilimsel ve akademik makaleler ile medya şirketlerinin ya da RTÜK Kamuoyu Araştırması gibi devlet kanalıyla yürütülen araştırmaların sonuçları ve müzik medyasına etkisi 3. bölümün alt başlıklarını oluşturmaktadır.4. bölüm olan sonuç bölümünde ise tez genelinde ele alınan konular sebep- sonuç ilişkisi içinde yorumlanmıştır. Müziğin kültürel ve endüstriyel açıdan medyayı kullanma şekli incelenmiştir. Araştırma verileri temel alınarak seçilen kitle iletişim araçlarının eksik yönleri belirtilmiştir.

Summary:

This study which has been prepared as a Master Thesis of Social Sciences İnstitute of İ.T.Ü. Turkish Music Programme, consists of four parts.In the introduction part, purpose of selecting the topic 'Mass Media of 1990 and After and It's Effects on Music-Media', it's contents and the methods which had been used during the research have been dealed.In the second part,the topics, audience,mass culture,communication,mass communication,mass media have been discussed relatedly with each other and different currents of world literature and theories of various of philosophers about these topics had been focussed. As a result of categorizations referenced from various sources, five topics which are newspapers,magazines,radio,television and internet were chosen. The main selection criterion was these five mass mediums have an effective role of music?s reaching the audience.World and Turkey histories of these mass mediums basicly have been told in the second part.The third part emphasises on researces in Turkey that had been made in 1990 and after about these 5 mass mediums.In this part the technologic,sociologic and economic progress of the 5 mass mediums in last 20 years, audience perception of these mass mediums and scientific interpretation of results of the research exists.Through this approach, mass mediums have been processed in the view of music-media connection, meaning of music in the view of media after 1990?s,the advantages and disadvantages that marketing and advertising provides for music have been explained with example cases.Scientific,academic articles and media companies? or governmental researches such as RTÜK public research are under titles of the third part.In the 4. part of the study which is the conclusion part, the topics had been processed through the thesis have been interpreted within cause and effect relation and music?s way of using media in terms of culture and industry have been analysed.The weaknesses of selected mass mediums have been indicated by referencing the researches? datas.