Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1990'lardan günümüze statükoculuktan proaktifleşmeye: Türkiye'de muhafazakar dış politika

By status quist to proactivity from 1990 to today: Conservative forreign policy in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 482203 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Türk Dış Politikası'nın, 1980 yılından günümüze olan süre içerisinde yaşadığı kimliksel değişimi konu etmektedir. Kimliksel değişimi açıklamak için uluslararası ilişkiler teorilerinden inşacılık teorisi çalışmada kullanılmıştır. İnşacılık teorisiyle beraber çalışmada ayrımı yapılacak iki farklı dış politika kimliğinin sürekliliği ve çatışma alanları açıklanmıştır. Çalışmanın kaygılarını ortaya koymak ve iddialarını sağlamlaştırmak için pek çok yerli ve yabancı makale taranmış ve bunlardan faydalanılmıştır. Ayrıca resmi istatistikler ve kanunlar yapısal değişim iddiasını desteklemek için kullanılırken, gazeteler taranarak 1980'lerden günümüze kadar gerçekleşen dış politika olayları her iki kimliğin özelliklerini anlatmak için kullanılmıştır. Bu çalışma eleştirel veya destekleyici bir yaklaşıma sahip olmak amacında değildir. Çalışmanın amacı, TDP üzerindeki tartışmalara farklı bir bakışla yaklaşmaktır. Bu amaçla, süreklilik ve yapısal değişim iddiası çalışmanın genel yaklaşımını oluştururken, iktisadi alanda sermaye arasındaki bölünmüşlüğün ve kültürel alanda öne çıkan "maneviyatçı ahlak" anlayışının yeni dış politika kimliğinin temelini oluşturduğu iddia edilmiştir.

Summary:

The present study aims to focus on identity alteration of Turkish foreign policy within the duration from 1980 to present day. The constructive theory which is one of the international theories, has been used to explain identity alteration in the study. Furthermore, continuity and conflict zones of two different foreign-policy identity which will be distinguished later has been explained along with the constructive theory in the present study. In order to express the concerns and strengthen the claims of this study, many domestic and foreign articles have been both scanned and exploited. Foreign-policy events from 1980 to present has been used to explicate the characteristics of both identity through scanning newspapers as the official statistics and legislation were used for supporting the assertion of structural change. The present study has not the aim of critical or supportive approach. The core objective of the study is to approach debates on foreign policy from an alternative view. In accordance with this purpose, while the argument of continuity and structural change are establishing general approachment of the study , it is claimed that the disunity between capital on economical areas and the comprehension of prominent "spiritual morality" (maneviyatçı ahlak) on cultural fields underpinned the identity of new foreign policy.