Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

1990'lı yıllarda İstanbul'da üniversite gençliği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451658 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 1990'lı yıllarda İstanbul'da üniversite okuyan gençlerin sosyolojik profili çıkarılmıştır. Dönem gençlerinin kendilik algılarının ve dünya görüşlerinin oluşumunda üniversite yıllarında edindikleri gençlik deneyiminin rolü incelenmiştir. 1990'lı yıllarda İstanbul'da üniversite okuyan gençlerin bugünden baktıklarında geçmişi nasıl değerlendirdikleri araştırmanın kapsamı dahilindedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve derinlemesine mülakat tekniği kullanılmış ve bu çerçevede 28 kişiyle görüşme yapılmıştır. Sonuçlar; Türkiye, dünya, siyaset, ekonomi, toplum, modernleşme, üniversite, kent, kadın ve kendilik algısı ile müzik ve okuma kültürleri olmak üzere on bir temel alanda değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel bulgusu 1990'larda İstanbul'da üniversite okuyan gençliğin politik, idealist ve geleneksel tüketim kalıplarının çok dışına çıkamamış oldukları yönündedir. Bu itibarla 1990'lar gençliğinin imajı olarak kabul edilen "tikilik"in 1990'lı yıllar İstanbul'unda en azından üniversite okuyan gençlik kesimi için geçerli olamayacağı görülmektedir. 1980 sonrası gençliğe atfedilen apolitiklik, maddiyatçılık, bireycilik gibi özelliklerin 1990'lı yıllar gençliği için genelleştirilemeyeceği dolayısıyla mevcut literatürdeki "1980 sonrası gençlik" kategorizasyonunun 1990'lı yıllarda İstanbul'daki üniversite gençliğinin toplumsal gerçekliğini yakalamak noktasında çok büyük sınırlılıklar taşıdığı bulgularımız arasındadır.

Summary:

In this thesis, sociological profile of young people in universities of Istanbul in 1990's has been constructed. The role of youth experience gained by them in the making of their self-perception and world views is examined. How these young people view the past is within the scope of this research. Qualitative research method and in-depth interview are used and 27 people are interviewed. Results are evaluated in eleven basic fields namely Turkey, world, politics, economics, society, modernization, university, city, women, self-perception, music and reading cultures. Key finding of the study is that young people in universities in Istanbul in 1990's are within same political, idealist and traditional consumption practices. In this respect, "preppiness", which is regarded as the image of 90s' youth, cannot be attributed to young people in universities. It is found that definitions such as apolitical, individualistic and money-hungry attributed to young people after 1980 cannot be generalized for those in 1990s. Key Words; Youth at Universities in 1990's, Apolitically, Preppiness, Turkey, World, Politics, Economics, Society, Modernization, University, City, Women, Self-Perception, Music, Reading Cultures