Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

1990'lı yıllardan günümüze genel seçilmer öncesi yazılı basın-siyasal parti ilişkisi (ANAP-RP örneği)

The Relations between the press and political party prior to general elections from 1990's to present (ANAP-RP case)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127614 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

160 ÖZET Siyasal iktidarın kullanıcısı durumundaki siyasal partiler, toplumun tümünü bağlayan kararlar alabilme gücüne sahiptir. Siyasal gücün demokratik olarak kullanıldığının göstergesi, siyasal iktidarın alacağı kararlar hakkında toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerinin kamu alanında tartışılabilmesi, ortaya çıkacak fikirlerin bu kararlara yansıyabilmesidir. Liberal kuram altında medya; yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra gelen dördüncü kuvvet olarak nitelenmekte; medyanın, söz konusu erklerin faaliyetlerini takip ederek, onların her türlü yetki ve sorumluluklarım kötüye kullanarak hukuka aykırı şekilde menfaat ve güç elde etmelerine karşı denetim görevini üstlenmesi beklenmektedir. Türkiye'de özellikle 1980'li yıllarla birlikte uygulamaya konulan neo-liberal politikalar sonucunda medyanın mülkiyet yapısında önemli değişiklikler başlamış, bu değişiklikler 1990'h yıllarda tekelleşme eğilimlerinin artmasıyla kendisini göstermiştir. 1990'lı yıllardan başlayarak, medya-siyaset ilişkileri de farklı bir boyut kazanmış; bu ilişkiler neredeyse karşılıklı çıkara dayanan bir hal almıştır. Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde Türkiye'de medya-siyasal parti ilişkisini somutlaştırabilmek amacıyla, 1995 Genel Seçimleri öncesi siyasal partilerin yazılı basında temsil ediliş şekillerine bakılmış ve Anavatan Partisi (ANAP) ve Refah Partisi (RP) örnekleri ile ilişkilerin niteliği anlaşılmaya çalışılmıştır. ANAP ve RP örneklerinin seçilme nedeni ise; ANAP'ın, iki defa kesintiye uğramasına rağmen, 1983 ve 1999 yıllan arasında çeşitli şekillerde iktidarda kalması ve ayrıca merkezde yer alan bir parti olması; RP'nin ise, radikal sağ denilebilecek uçta bir parti olması ve çok farklı düşünce ve söylemleriyle ön plana çıkmasıdır. Bir başka ifadeyle, ANAP, medyanın çıkarları açısından kurulu düzenin devamını sağlayacak161 bir parti görünümünde iken; RP statükonun devamı açısından sorun olarak algılanabilmektedir. 1995 Genel Seçimleri öncesi yapılan çalışma, medyanın liberal kuramda ileri sürülen fonksiyonlarını yerine getiremediğini açığa çıkarmıştır. Tam aksine medya, egemen yapının temsilciliğini yapmaya başlamıştır. Medyanın, kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde oluşmasına önemli bir katkıda bulunmadığı, genellikle kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği görülmüştür.

Summary:

162 ABSTRACT Political parties being in a position of bearing political power have. the power of being able to take any resolutions binding all the members of any society. The indication of that a political power is employed democratically is that the opinions of various sections of the society about any resolutions to be taken by the political power have to be discussible before the public opinion and that the ideas and comments to arise out have to be able to be reflected to such resolutions. According to the liberal theory, the mass media take part as the fourth power coming after the powers of legislation, execution and judgement. It is expected that the media, by following up any activities of such powers, should undertake the duty of supervision in order to hinder them to obtain any interest and power illegally by knowingly and willingly misusing all their own authorizations and responsibilities. At the end of the neo-liberal economic order having started to apply in Turkey after the 1980's, the occurance of important changes have begun at the media's property structure; and such changes have caused increase in monopolization tendency in the 1990's. By commencing from the 1990's, the media- policy relations have also won a different dimension. In the forth and last chapter of this study, with the aim of enabling the relations between the media and the political parties in Turkey to become concrete, the forms of representation of the political parties in the written media prior to the 1995 General Election has examined, and it has been tried to comprehend the nature ^> of such relations by means of the examples Of Motherland Party (ANAP shortly) -<r Jy x^ - ???'F and Welfare Party (RP shortly). And the reason why the examples of ANAP and iRP ^163 is that ANAP remained at the power at various forms within 1983 and 1999 in spite of the twice interruption, and is a party taking place in the center, and that RP was a party taking place at an extreme end which can be called radical right wing and comes up to front with its very different thoughts and speeches. In the other words, wheras ANAP was in appearance of being a party to provide the continuation of the established order in respect of the media's interests, RP could be percieved a problem for the continuation of the statusquo. The study scrutinized prior to the 1995 General Elections have indicated that the media was not able to fulfil its functions as mentoined in the liberal theory. On contrary of the liberal theory, the media has begun to represent dominant structure. İt was seen that the media does not give remarkable help to the existence of public opinion as properly and objectively. It also come out that the media genarally has begun to work and function in the interests of itself.