Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

1993-2011 döneminde İSO 500 firmalarının finansal performansı incelenmesi ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi

Analysis the financial and economic performans of ISO 500 firms in the period 1993-2011 and the role with importance of Turkey economy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 331068 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 1993-2011 yılları arasında İSO ilk 500 büyük sanayi kuruluşu incelenmiştir Çalışmada İSO ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun, İSO tarafından açıklanan şirketlerin ekonomik göstergelerini, imalat sanayi alt sektörlerine, kamu, özel ve yabancı sermaye paylarına göre gruplandırılarak firmaların durumu ve ekonomik performans sonuçları karşılaştırılmıştır İstanbul Sanayi Odası?nın ?Türkiye?nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu? adlı çalışmasından yararlanılmıştır Veri setini 1993 ve 2011 yılları arasında İSO?nun anket yoluyla firmalardan toplayarak yayınladığı üretimden satışlar, satış hasılatı, ihracat, varlıklar toplamı, özsermaye, vergi öncesi dönem karı ve zararı, istihdam, yerli ? yabancı sermaye payı ve brüt katma değer büyüklükleri oluşturmuştur Çalışma sonucuyla beraber İSO 500 firmalarının 1993 ?2011 dönemleri arasında dönüşüm süreci içindeki Türkiye ekonomisindeki yeri araştırılmıştır İSO 500 firmalarının Türkiye Ekonomisi?nde milli gelire ve ihracata yaptığı katkılar göz önüne alınırsa İSO 500 firmalarının yıllar içindeki ekonomik ve finansal performansının gelişimi Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri de gözlemleyebilmemiz açısından bir referans oluşturacaktır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, the companies which are in İSO top 500 list between 1993 and 2009 years are analysed The top 500 companies has been classified such as manufacturing industry subsectors, public, private and foreign capital shares in respect of companies? results which are announced by İSO In addition firms? results and economical performance has been compared In this study, also the book which is issued by İstanbul Chamber Of İndustry and called ?The Biggest Industrial Instution? has been used Data set has been taken from a survey which was done by İSO between 1993-2011 years and consist of ; sales, sales revenue, export, assets total, equity capital, pre-tax profit-loss, employment, local-foreign capital share and gross added value By the study results, it has been investigated the importance of İSO 500 firms in Turkey?s economic transformation period between 1993 and 2011 years If we consider İSO 500 firms? contributions in Turkey?s economy such as national income and export, the economical and financial development of İSO 500 firms? will be a reference to observe Turkey?s economical devolpment over years Analysis by the sector and the importance of those sectors in Turkey?s economy of İSO 500 firms? will contribute to determination of Turkey?s advantage in international economy and the sectors which needs support ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.