Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2002

1995-2000 Yılları arasında Adana ili ve Kozan ilçesi adli yargı çevrelerinde namus saiki ile işlenen kasten adam öldürmek suçları

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 115071

Tezi Bul
Özet:

67 III-II- ÖZET Bu tez çalışmasında, 1995 -2000 tarihleri arasında, Adana ili ve Kozan ilçesi Ağır Ceza Mahkemelerinde görülüp, karara bağlanan ve kesinleşen namus saiki kasten adam öldürmek suçları incelenmiştir. Çalışmada, incelenen 105 dosyadan elde edilen verilerin gruplandırılması sonucunda, suçun sanıkları, mağdurları ve suç yapısı hakkında ortak çıkarımlar elde etmek amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin ışığında ; Suçun genellikle ekonomik ve eğitim seviyesi düşük toplumsal gruplar içerisinde işlendiği, Sanıkların ve mağdurların genellikle (18-30) ve (31-50) yaş grubuna dahil genç insanlardan oluştuğu, Suçun, daha çok, kırsal kesimde oturan yahut göç yolu ile şehirlere gelen gruplarda görüldüğü, Sanık ve mağdurların yakın akraba veya aynı aileden olduğu vaka sayısının çokluğuna göre, suçun aynı zamanda bir aile içi şiddet vakası olduğu, gibi çıkarımlar elde edilmiştir. Elde edilen çıkarımlara göre, suçun önlenebilmesi için; Toplumun eğitim ve ekonomik seviyesinin yükseltilmesi, Namus saiki ile işlenen suçlar karşısında toplumun gösterdiği hoşgörülü ve tasvip edici tavrın değişmesi, Aile yapısı içerisinde, bireysel kimliğin güçlendirilmesi, fi. VUKSEKOGBfci »tf Ülfflifli İBfc68 Yasal mevzuat ve mahkemelerin uygulamalarında, suçta caydırıcılık temin edecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. »S. VüKSfch,

Summary:

69 III-III- SUMMARY la this works, examined killing man cause of honour and attemp these crime in hight criminal court of Adana city and Kozan town. Target of this work, obtaines partner knowledge ending of obtaine data and making groups accuseds and aggrieveds of crime and about structure in examined 105 dossiers. Examined of obtained datas, obtained these main knowledge: Generally, commit offence in poor society and lowest education level. Accuseds and aggrieveds are generally in (18-30) age, and (30-50) age groups young people. Crime is also one of violence in family action. Obtained datas, These must be for prevent crime; It is necessory improving education and economic level of society. Society acceptance must be change againts of these crimes. Personel identity must begrow infamily structure.70 It is necessary making changes of positivelow and courts decisions about avoiding with accuseds.