Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

1995-2000 yılları arasında Yüksek Sağlık Şurası tarafından değerlendirilen cerrahi vakalarının komplikasyon ve malpraktis yönünden araştırılması

The Analysis of surgical cases which are evaluated in health council registrations between 1995-2000: Complications or malpractics

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115082 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Cerrahi vakalarda komplikasyon ve hekim hatalarının birbirleri ile kıyaslanması amacı ile retrospektif bir çalışma planlanmıştır. Yüksek Sağlık Şurasına 1995 - 2000 yıllan arasında Ceza mahkemelerinden cerrahi branştaki hekimlerin kusurlarının değerlendirilmesi konusunda görüş sorulan toplam 540 dosya incelenmiştir. Çalışmada; Cerrahların kendi cerrahi branşları dışında yaptıkları tedaviden dolayı meydana gelen komplikasyonlarda dava edilme oranlarının yüksek olduğu, özellikle tedavi öncesi bilgilendirilmiş onamın eksik alınması ve hastaya hastalığı hakkında detaylı bilgilendirmeme durumlarında şikayet edilme oranının belirgin derecede arttığı gösterilmiştir. Tıbbi uygulama hatası iddia edilen ölüm vakalarının ancak %57.8 ine otopsi yapıldığı gösterilmiş. Cerrahların % 50 oranında her hangi bir temele dayanmayan ve hastanın, hekime kızgınlığı sonucu oluşan iddialar ile davaların açıldığı ve bu gibi davaların cerrahlarda mesleğine karşı yılgınlık oluşturduğu ve hastaya yaklaşımda çekince meydana getirdiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Cerrahi hekim hataları (malpraktis), cerrahi komplikasyon IpikWUu ı "*<+.. 53

Summary:

SUMMARY The aim of this retrospective study was to differentiate complication and malpractice in surgical cases and to help forensic medicine specialists who work as consultative authority in malpractice litigations. The database was obtained from Health Council Registrations and was based on 540 reviews of malpractice claims during the years of 1995-2000. Current data showed that a considerable amount of malpractice actions against surgeons was resulting from deviations of surgeons from their special practice. There was a lack of informed consent in majority of cases. The ratio of autopsy in cases resulted with death was % 57.8. % 50 of surgery malpractice litigation appeared groundless and the incessant exposure to critism and complaints might made innocent surgeons for less willing to take risks for their patients. Key Words: Surgery malpractice, litigation. 54