Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1995 Azerbaycan Anayasası'nda temel hak ve özgürlükler

Basic rights and freedom in the 1995 constittuttion of Azerbaijan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 117623 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

147 ÖZET Bu çalışmanın konusunu Azerbaycan Cumhuriyeti 'nin 1995 yılında referandumla kabul edilen Anayasasındaki temel hak ve özgürlükler oluşturmaktadır. Bu anlamda, çalışmamızın birinci bölümünde genel ve evrensel anlamda temel hak ve özgürlükler ele alınmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde, Azerbaycan Anayasası hakkında genel bilgiler verildikten sonra, Anayasada temel hak ve özgürlüklerin nasıl ve ne şekilde düzenlendiği, rejimi, uygulamada ne ölçüde yer aldığı ve bunların yanı sıra Azerbaycan Anayasası için yenilik arz eden somut düzenlemeler incelenmiştir. Azerbaycan'da, anayasa sisteminde insan hakları açısından köklü bir değişimin yaşandığı söylenebilir. Bu değişimin iki boyutu vardır: Birincisi, Sovyet döneminde insan hakları açısından zayıf bir düzenlemeden öteye geçemeyen anayasa bugün insan haklarının en önemli güvencelerinden biri olma iddiasındadır. İkincisi, Azerbaycan anayasa sistemi, insan hakları açısından sosyalist anlayışı büyük bir ölçüde terk etmiş ve bu bağlamda geçmişteki insan hakları anlayışına tümüyle yabancı liberal demokratik niteliğe sahip bazı haklarla tanışmıştır. Bu ikili değişim başarıyla gerçekleştirildiğinde, Azerbaycan 'da gerçek anlamda insan haklarından söz etmek mümkün olacaktır. Bütün bunlar göstermektedir ki, Azerbaycan'da insan hakları konusunda önemli aşamalar kaydedildiği halde, liberal demokratik bir insan hakları anlayışının tam olarak geçerli olabilmesi için yapılması gerekenler bir hayli fazladır.

Summary:

148 SUMMARY The subjects of this study is basic rights and freedom in the Constitution of the Republic of Azerbaijan which was accepted by the referendum in 1995. In this sense, at the first part of our study basic rights and freedom in general meaning and universal meaning were taken into consideration. At the second part of our study, after being given general information about Constitution of Azerbaijan, the way and form of arrangement of basic rights and freedom in Constitution were investigated, as well as regime and how it takes its place in practice, and also concrete arrangements that submit innovations for the Constitution of Azerbaijan. It could be said that in the constitutional system of Azerbaijan there is a fundamental alteration considering human rights. There are two dimensions of this alteration: First, the constitution, which at the Soviet period was nothing more than a poor arrangement in the aspect of human rights, is now in an assertion of being one of the most considerable guarantees of human rights. Second, constitutional system of Azerbaijan on a large scale has guit socialistic comprehension of human rights and this context met several rights that have liberal democratic status which is completely alien to the comprehension of human rights in the past To mention about human rights in Azerbaijan in a full sense will be possible when this double alteration comes true. All these show that in case there are considerable steps in human rights direction, there would be so much to do in order to make comprehension of human rights fully valid