Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

1997'de yayınlanan afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğin, betonarme binaların mimarisine getirdiği kısıtlamaların incelenmesi

The Study of the restrictions in the architecture of the reinforced buildings, brought by the regulation about the buildings constructed in the disaster regions, issued in 1997

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101170 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Depremlerden sonra yapılan incelemelerde binaların mimari tasarımlarından ve taşıyıcı sistemlerindeki bir takım düzensizliklerden dolayı ağır hasara uğradıkları görülmüştür. Bu amaçla, deprem riski olan ülkelerde Deprem Yönetmeliklerinde düzensiz yapılar için özel şartlar getirilmiştir. Bu şekilde depremin zararlı etkilerinden korunma amaçlanmıştır. Bu çalışmada, ABYYHY 1997 esas alınarak, depreme dayanıklı yapı yapmak için dikkat edilmesi gereken mimari ve strüktürel düzensizlikler bir arada incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümü olan giriş bölümünden sonraki ikinci bölümde, Yerküre' nin iç yapısı depremlerin oluşumunu açıklayan Levha Tektoniği Kuramı, yerküre üzerindeki levhalar ve hareketlerinden bahsedilmekte, depremin tanımı, oluş nedenleri, çeşitler,, özellikleri ve etkileri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu ve eğitime gereken önemin verilmesi vurgulanmakta, Türkiye Deprem Bölgeleri incelenmektedir. Dördüncü bölümde, yapının deprem sırasında maruz kaldığı kuvvetler ve bu kuvvetler karşısındaki davranışı incelenmiş, bütün bunların sonucunda 'Depreme Dayanıklı Yapı' kavramı tammlanmıştır. Beşinci bölümde, ABYYHY 'in Türkiye'deki tarihi ve gerekliliğinden bahsedilmiş, ABYYHY 1997 'de yer alan düzensizlikler sıralanmıştır. Plandaki düzensizlikler Burulma Düzensizliği(Al), Döşeme Süreksizliği (A2), Planda Çıkıntılar Bulunması (A3), Ortagonal Olmama Düzensizliği (A4) olarak, Düşey DoğrultudakiDüzensizlikler ise Zayıf Kat (B2), Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği (B3) olarak ayrılmıştır. Bunların dışında binanın düşey gabarisindeki, kat yüksekliklerindeki, yükseklik boyunca kütle dağılımındaki düzensizlikler, kısa kolon düzensizliği; ayrıca binaların çarpışmaya olanak vermesi, bölme ve kalkan duvarlarının, dış cephe giydirmelerinin ve süslemelerinin durumu, yapı ağırlığı ve ek katlar incelenmiştir. Altıncı bölümde, beşinci bölümde bahsedilen düzensizliklerle ilgili sonuçlar değerlendirilmiştir.

Summary:

In the inspections made after the earthquakes, it has been realized that the buildings have been badly damaged because of their architectural designs and the disorderliness in their structures. For this reason, in the earthquake risky countries, special conditions are applied in the earthquake regulations for the disordered buildings in order to avoid the harmfull effects. In this research, architectural and structural disorderliness' are studied together according to ABYYHY 1997, in order to construct buildings resistant to earthquakes. In the second section, Earth's internal structure and the "Layer Tectonics Hypothesis" concerning the earthquake formation are studied ; the description, reasons, various types, properties and influences of the earthquakes are explained. In the third section, it is emphasized that Turkey is a earthquake country, education has a very important role to survive earthquakes and Turkey's earthquake regions are indicated. In the forth section, the forces applied to the building and the behaviour of the building during earthquake are studied and consequently the concept of "Construction Resistant to Earthquake" is defined In the fifth section, the history and the importance of ABYYHY in Turkey and the disorderliness in 1997 edition are mentioned. The disorderliness' in the plan are Xlldivided into 4 categories : Twisting Disorderliness (Al), Interruption of Floor Continuity (A2), Existence of Sail-over in the Plan (A3), The Axis of the Bearing Pieces not being Parallel (A4). The disorderliness in Vertical Direction are divided as follows : Poor Floor (Bl), Soft Floor (B2), Interruption of the Continuity of Vertical Members of the Bearing System (B3). Besides all these, the disorderliness in the maximum construction height of the building, in the story height and in the mass distribution along the building height; the disorderliness of short column; the allowance of the buildings to hit each other; the situation of the inside walls, the end gables, the curtain walls and the decorations; building weight and added floors are studied. In the sixth section, the conclusion of these irregularities are valued.