Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

1998 afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelikteki eşdeğer deprem yükü yöntemi ve çok katlı çelik yapının bu yöntemle analizi

Equivayent earthquake loading method in written rugulations and the analysis of multifloor steel structure by this method which will be built in diaster regions of year 1998

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101037 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1998 AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK'TEKt EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ VE ÇOK KATLI ÇELİK YAPINTN Bü YÖNTEMLE ANALİZİ ÖZET Bu çalışmada 1998 yılında yürürlüğe giren Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'te geçerli olan mevcut hükümler irdelenip, eşdeğer deprem yükü yöntemi, çok katlı çelik yapının taşıyıcı sistem tasarımı, kullanılan hadde ürünü ve yapma çelik kesitler, uygulanan deprem karakteristikleri, yangın merdiveni ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Ele alınan çok katlı çelik yapı, sekiz katlı bir büro binası olup, kat yüksekliği '3.20 m' olarak alınmıştır. Taşıyıcı sistemi oluşturan tüm kolonlar ve kirişler ile dış merkezli çaprazlardan oluşan kararlılık çerçevelerinde hadde ürünü ve yapma çelik kesitler kullanılmıştır. Merdiven basamakları için hazır elemanlar ve mermer kaplamalar kullanılmıştır. Dış cephe kaplaması olarak alüminyum taşıyıcı sistemden oluşan giydirme cephe kaplaması düşünülmüştür. Yapının, bir bütün olarak deprem yüklerini taşıyan bina taşıyıcı sisteminde ve aynı zamanda taşıyıcı sistemi oluşturan elemanların her birinde, deprem yüklerinin temel zeminine kadar sürekli bir şekilde ve güvenli olarak aktarılmasını sağlayacak yeterlikte rijitlik, kararlılık ve dayanım bulunmaktadır. Binaya aktarılan deprem enerjisinin önemli bir bölümünün sünek davranış ile tüketilmesi için, sünek tasarım ilkelerine titizlikle uyulmuştur. Yapıda, genel itibariyle X-X ve Y-Y doğrultularının her ikisi için de, yatay deprem yüklerine karşı kararlılık çaprazh çerçeveler ile sadece kiriş ve kolonlardan oluşan çerçevelerin birlikte çalışmasını sağlayacak şekilde bir tasarım yapılmaya çalışılmıştır. Böylece, hesaplara esas olacak deprem yükü en alt düzeye çekilmiştir. Kararlılık çaprazh çerçeveler, genel olarak merdiven kovalan etrafina yerleştirilmiştir. Yapıdaki kolonlar, genel olarak, kısa doğrultuda zayıf eksen boyunca çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda kararlılık çaprazh ve diğer çerçevelerin birlikte çalışmasını ve yapıya her iki doğrultuda da yaklaşık eşit mertebede rijitlik sağlayabilmek amacıyla, planda orta bölüme iki adet kararlılık çaprazh çerçeve daha yerleştirilmiştir. Yatay yük analizinde, yatay kuvvetlerin etkime doğrultusuna göre çaprazlardan basınç kuvveti taşıyacak olanlar, burkulduğu düşünülerek analize dahil edilmemiş, dış merkezlik olarak da çerçeve açıklığının onda biri alınmıştır. Tüm kolon-kiriş birleşimleri bulonlu rijit bağlı, çaprazlar ise kiriş başlıklarına her iki ucundan da mafsalh olarak tasarlanmıştır. Perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde göz önüne alınan deprem doğrultusunda her bir kolon-kiriş düğüm noktasına birleşen kolonların plastikleşme momentlerinin toplamı, o düğüm noktasına birleşen kirişlerin plastikleşme momentleri toplamından daha büyük olma koşuluna uyulmuştur. X111Yapının deprem hesabına ait karakteristik değerleri ise aşağıdaki Tablo l.a'daki gibidir. Tablo La Yapının deprem hesabına ait karakteristik değerleri Sonuç olarak da, yapıda kullanılan toplam çelik malzeme miktarı hesaplanmış ve bu malzemenin kiriş, kolon ve çaprazlara, miktar bakımından dağılım yüzdeleri bir diyagram yardımıyla gösterilmeye çalışılmıştır. XIV

Summary:

EQUIVALENT EARTHQUAKE LOADING METHOD IN WRITTEN REGULATIONS AND THE ANALYSIS OF MULTI FLOOR STEEL STRUCTURE BY THIS METHOD WHICH WDLL BE BUILT IN DISASTER REGIONS OF YEAR 1998 SUMMARY In this study the valid clauses in "The Regulations About the Structures to be Built in Disaster Regions", which has become effective in 1998, has been evaluated, so that the necessarily informations about equivalent earthquake loading method, design of the carrying system of multi floor steel structures, tine used product which has been put under rolling and the made-up steel cross-sections, applied earthquake characteristics and fire escape have been given. The mufti floor steel structure taut is considered is a structure for bureaus with eight floors, having a floor height of 3.20 cm. In all of the columns and beams, which are forming the carrying System and in stability frames consisting of epicentered cross products, which have been applied to rolling mill and manufactured steel cross-sections have been used. For the steps, ready produced elements and marble coating are used. It has been decided to use a wearing face covering consisting of an aluminium carrying system as external face covering. The structure has a certain degree of rigidity, stability and strength, which are sufficient to trader the earthquake loads to foundation ground continuously and in safety in the carrier system of the structure, which are carrying the earthquake loads as a whole together and also to all of the elements of the carrying system at the same time. In order to eliminate a considerable percentage of earthquake energy under ductile behaviour, it has been obeyed to ductile design principles very strictly. As general, for both of the X-X and Y-Y directions in the structure, it is tried to make a design for the stability crossing frames against horizontal earthquake loads to work with that kind of frames together, which are consisting of beams and columns only. In this way, the load coming from the earthquake has been lowered to a minimum level, which is going to be considered in the calculations. Generally the stability crossing frames have been placed around stairs buckets. The columns in the structure are working in general in the short direction along the weak axis. In order to maintain for the structure an equivalent rigidity in both of the directions and to let the stability crossing frames and the other frames working together, two stability crossed frames have also been put to the middle section in the plan. In horizontal, load analysis, such frames, which carry compression forces from the crossings according to the direction of action of horizontal forces, are thought to be buckled and as epicenter the 1/10 of the frame length bas been taken All column-beam connections has been designed as rigid connected with bolts, whereas the crossings as hinged to the tops of beams by XVthe both tips. It has been obeyed to the rule that, along the earthquake direction taken into consideration in system frames with shear and wallend frame, the sure of plasticizing moments of the columns that are connecting at each column-beam node has to be greater than the sum of plasticizing moments of the beams, that are connecting at that node. The characteristic values regarding the earthquake case calculation of the structure is given in table 1.a as below. Table 1.a Characteristic values regarding the earthquake case calculation of the structure As result, total amount of material made of steel, that has been used in the structure is calculated and the dispersion of the amount to the columns, beams and crossings as percentage has been shown in a diagram. xvi