Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

1998 ve 1975 tarihli afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliklerin çok katlı bir çelik yapı örneği de kullanılarak karşılaştırılması

Comparison of specifications for structures to be built in disaster areas in 1998 and that in 1975 with a multi-storey steel structures

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101010 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1998 ve 1975 TARİHLİ "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK" LERİN ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPI ÖRNEĞİ DE KULLANILARAK KARŞDİAŞTIRILMASI ÖZET Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmanın temel amacı, ABYYHY(1975) ile ABYYHY(1998) yönetmeliklerinin çelik yapılar ile ilgili içerdikleri kavram ve kabuller açısından farklı yanlarını ortaya koymak ve bu farklılıkları çok katlı bir çelik yapı üzerinde irdelemektir. Çalışmanın ilk bölümlerinde, her iki yönetmelik genel olarak incelenmiş ve yeni yönetmelikte yer alan farklı kavramlar karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, yapının mimari olarak tasannu yapıldıktan sonra düşey yük analizi yapılmıştır. Bu statik sistem, belirli kabuller yapılarak (basit kiriş, iki ucu mafsallı kolon,...gibi) taşıyıcı sisteme ait yapısal elemanlar (kolon, kiriş, kararlılık çaprazlı çerçeve elemanları) için ön boyutlandırma yapılmıştır. Bilgisayar programı kullanılarak yapılacak statik analizler için SAP90 veri dosyalan, hesaplanan ön boyutlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, yönetmeliklerin içerdikleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde yapının taşıyıcı sistem tasarımının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler verilerek yapılan kabullere değinilmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde, yeni deprem yönetmeliği gözönüne alınarak SAP90 Yapısal Analiz Programı yardımıyla gerekli içkuvvet değerleri hesaplanmıştır. Taşıyıcı sistem düşey yükler açısından; (G+Q), deprem yükü açısından (G+Q±E)/1.33 ve rüzgar yükü açısından; (G+Q±E)/1.15 yükleme durundan yapılarak hesaplanan maksimum içkuvvet değerlerine göre kesitler kontrol edilmiştir. Yapıda yatay yüklere karşı süneklik düzeyi yüksek dış merkezli kararlılık çaprazlı çerçeveler kullanılmıştır. Böylece yapı davranış katsayısı (R) değeri yüksek tatulmuştur. Yapının yatay yüklere göre analizinde, basmç kuvveti taşıyan kararlılık çaprazlarının burkulduğu kabul edilmiş dolayısıyla sadece çekme kuvvetine göre kesit kontrolü yapılmıştır. Ancak X < 250 koşulu tüm çekme çubuklan için sağlanmıştır. X111Çalışmanın altıncı bölümünde, yapının, ABYYHY (1975) yönetmeliğine göre düşey ve yatay yük analizleri, beşinci bölümde anlatılan yükleme durumları gözönüne alınarak yapılmış ve maksimum içkuvvetler hesaplanarak kesitler kontrol edilmiştir. Yetersiz kesitler değiştirilerek analizler yenilenmiş, kesit tahkikleri tekrarlanarak taşıyıcı sistem boyutiandırılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise, her iki yönetmeliğe ait çözümler sonunda elde edilen sonuçlar belirtilmiş ve her bir yapısal eleman için yapılan metraj hesapları ekonomik açıdan karşılaştınlmıştır. Buna göre, 1975 Deprem Yönetmeliği esas alınarak hesaplanan yapıya etkiyecek toplam eşdeğer deprem yükünün daha büyük olması nedeniyle toplam çelik malzeme ağırlığı, Yeni Deprem Yönetmeliği esasları altında yapılan analizler sonunda hesaplanan toplam çelik malzeme ağırlığına göre yaklaşık olarak % 19 oranında artmıştır. XIV

Summary:

COMPARISON OF «SPECIFICATIONS FOR STRUCTURES TO BE BUILT IN DISASTER AREAS" IN 1998 AND THAT IN 1975 WITH A MULTI STOREY STEEL STRUCTURE SUMMARY The main purpose of this study, which is presented as M.Sc thesis, is to find out the differences in concepts, and assumptions of the existing design specifications for structures built in disaster areas (i.e Turkish Earthquake Design Code in 1998 and Turkish Earthquake Design Code in 1975). And the behaviour of a multi-storey steel structures, using these design codes has been investigated. At the beginning of this study, both design code have been examined in a general meaning. And new concepts in Turkish Earthquake Design Code in 1998 have been investigated in a comparative way. In the second chapter, after the structure has been designed, analysis of the vertical loads was performed. The structural members in the building such as column, beam, steel braced frames have been given pre-dimension under the certain assumptions (simply supported beam, column with pins at its ends,...). For the statical analysis which is going to be performed by using the computer program named SAP90, taking the pre-dimension calculated. In the third chapter, Equivalent Seismic Load Method in both codes has been examined. In the fourth chapter, giving the information about how the building has been designed, assumptions and the essentials of its design have been mentioned. In the fifth chapter, according to Turkish Earthquake Design Code in 1998 the required internal forces have been calculated using S AP90 program. The sections of the structural members in this building has been controled according to TS 648, TS 4561, taking into account the maximum internal forces with respect to load conditions of (G+Q), (G+Q±E)/1.33 and (G+Q±W)/1.15. In this structural steel building concerning lateral loads, it is assumed that braces carrying compression force are buckled, however, checking of the sections of braces are only performed with respect to tension forces calculated in the statical analysis. But, condition of X <, 250 is concerned for all braces. XVIn the sixth chapter, according to Turkish Earthquake Design Code in 1975, the structural system has been analized with respect to lateral and vertical loads, taking into account the load conditions in Chapter 2. The sections have been checked according to the maximum internal forces calculated in the analysis. At the end of the checking, after insufficient sections have been changed all analysis have been repeated. After the sections of the members in the structural system have been recontrolled, structural members have been given dimensions. In the last chapter, from economical point of view, the analysis and design results of the multi-storey steel structures, using both Turkish Earthquake Design Code (i.e 1998 code and 1975 code) has been compared. From that point, because of the fact that total equivalent seismic load obtained according to Turkish Earthquake Design Code in 1975, which is going to be act on that building, is more than that according to new one, the total weight of the steel material increased by 19% with respect to that of the steel material obtaint at the end of the analysis according to existing earthquake design code. XVI