Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

1999-2000 sezonunda Türkiye Deplasmanlı 1. Hentbol Liginde yeralan bayan ve erkek sporcuların başarı motivasyonlarının değerlendirilmesi

The Assessment of achievement motivation of woman and man athletes that have participated, 1999-2000 season of Turkey 1. Handball League

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103632 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi 1999-2000 SEZONUNDA TÜRKİYE DEPLASMANLI 1. HENTBOL LİGİNDE YERALAN BAYAN VE ERKEK SPORCULARIN BAŞARI MOTİVASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Murat KABADAYI Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Fethi HEPER 2001 Bu araştırmanın amacı, Türkiye Deplasmanlı 1. Hentbol Liginde yer alan bayan ve erkek sporcuların başarı motivasyonlarının değerlendirilmesi ve bayan ve erkek sporcuların başarı motivasyonlarının aralarındaki farkların tespit edilmesine yöneliktir. Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 1999-2000 sezonunda Türkiye Deplasmanlı 1. Hentbol liginde yer alan ve aynı yıl ligi ilk dört sırada tamamlayıp Türkiye'yi Avrupa Kupalarında temsil etmeye hak kazanan 4 bayan ve 4 erkek takımda bulunan toplam 107 sporcu oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması için spor11 ortamı içerisinde sporcunun kişilik özelliklerini ölçtüğü düşünülen "Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel teknik olarak frekansların dağılımları ve yüzdelerin hesaplanmasından yararlanılmıştır. Araştırma giriş, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş bölümünde kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Materyal ve yöntem bölümünde araştırmanın gerçekleştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaların açıklanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Elde edilen veriler bulgular bölümünde toplanmıştır. Tartışma ve Sonuç bölümünde ise araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda tartışma ortaya konmuş ve sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda bayan ve erkek sporcuların başarısızlıktan kaçınma güdüleri arasında çok fazla farklılıkların olmadığı gözlenmiş, başarıya yaklaşma ve güç gösterme güdüsü arasında belirgin farklılıklar olduğu bulunmuştur.

Summary:

HI ABSTRACT Master of Sciences Thesis THE ASSESMENT OF ACHIEVEMENT MOTIVATION OF WOMAN AND MAN ATHLETES THAT HAVE PARTICIPATED 1999-2000 SEASON OF TURKEY 1. HANDBALL LEAGUE Murat KABADAYI Anadolu University Institute of Health Sciences Physical Education Majöre Branch Supervisor: Prof. Dr. Fethi HEPER 2001 In this research, it is aimed to related with achivement motivational differences between male and female who playing in the first handball league also; evaluate the differences. The research was done in the research model. The sample size included 4 female, 4 male handball team that play handball first league who play total 107 athletes. A questionnaire was performed in order to collect the research data. Frequency counting and percentages were used in analyzing of the data The research was performed in 4 groups; Introduction, Material and methods, Results, Discussion and Conclusion. Theoretical knowledge took place in thi Introducing part. The explanation on materialize of the study was given in the Result section. In the Discussion and Conclusion part of study,IV discussion was made in the view of the result and brought up an indivual conclusion. As a Consequence of the study, it is achieved that the achievement motivation evaluated by researcher in man and woman athletes. According to this research there is no differences in woman and man athletes on motive to avoid failure but there is a diffrences on motive to approach succes and power motivation.