Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

19.yüzyılda Osmanlı dönemi'nde Tuna'nın kuzey ve güneyinde Romence basın (1829-1912)

Romanian press in Ottoman period in the north and south of the danube in 19th century (1829-1912)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351056 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

XIX. yüzyılda Osmanlı Dönemi?nde Tuna?nın Kuzey ve Güneyinde Romence Basın isimli bu çalışmada, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti hâkimiyetinde yaşayan Romenlerin ulusal basın hareketleri incelenmiştir. Bu incelemeler, kuzeyde yaşayan Eflâk ve Boğdan Romenlerin ve güneyde yaşayan Aromenlerin ana dillerinde çıkardıkları gazete ve dergiler üzerinden gerçekleşmiştir. Bu amaçla, 1829-1912 yılları arasında Eflâk ve Boğdan prensliklerinde, Manastır ve Selanik vilâyetlerinde yayınlanan 23 süreli yayın seçilmiştir. Bu yayınların içerik incelemesiyle elde edilen sonuçlar yardımıyla, Osmanlı coğrafyasında Romen gazeteciliği olgusu tartışılmıştır. Eflâk ve Boğdan Romenleri?nin ulusal basınının içeriğinin, Osmanlı Devleti?nden siyasi bağımsızlığı kazanacak güçlü bir kamuoyu oluşturmayı amaçlar bir politika doğrultusunda hazırlandığı görülmüştür. Manastır ve Selanik vilâyetlerinde yaşayan Aromenlerin basın hareketleri ise; mevcut siyasi yapı içinde, bağımsız etnik bilincin geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi için hizmet vermiştir. Anahtar kelimeler: Osmanlı Dönemi, Romence basın, Eflâk ve Boğdan prenslikleri.

Summary:

National press movements of Romanians, living under the domination of Ottoman State in 19th Century, was analyzed in this study named ?Romanian Press in Ottoman Period in the North and South of the Danube in 19th Century". These analyses was carried out based on newspapers and journals, which were published by Wallachian and Moldovian Romanians, living in North, and the Aromen who lived in South. For this purpose; 23 periodicals, published in Wallachian and Moldovian Principality, Bitola and Thessaloniki provinces between 1829-1912, were selected. Romanian journalism concept in Ottoman geography was discussed with the assist of results, obtained thanks to the content analysis on these publications. It was observed that the content of national press of Wallachian and Moldovian Romanians were issued in line with a policy, aiming to create a strong public opinion which would gain political independence freedom Ottoman Empire. Press movements of the Aromen, living in Bitola and Thessaloniki provinces, served for development and protection of independent ethnical awareness in the current political structure. Keywords: Ottoman period, Romanian press, Wallachian and Moldovian Principality