Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı

2-(1-siklohekzenil)etilamin tetrasiyanonikelat kompleksleri ve Hofmann tipi klatratlarının spektroskopik ve gravimetrik incelenmesi

The spectroscopic and gravimetric study of 2-(1-cyclohexenyl)ethylamine tetracyanonickelate complexes of Hofmann type clathrates

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 212958 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Hofmann-tipine benzer M(C8H15N)2Ni(CN)4 (M=Ni yada Cd) konak ve M (C8H15N)2Ni(CN)4.nG (M=Ni yada Cd; G=benzen, 1,2- diklorobenzen, 1,3- diklorobenzen, 1,4- diklorobenzen, naftalin; n=konuk molekül sayısı) konak-konuk bileşikleri kimyasal yollardan elde edilmiş ve bu bileşiklerin infrared spektrumları, ligand molekülün, Ni(CN) ? 24 iyonunun ve konuk moleküllerin titreşim dalga sayıları FT-IR spektrometresi ile 4000?400 cm-1 spektroskopik bölgesinde kaydedilmiştir. Konak bileşiklerde konuk moleküllerin serbest bırakılma süreçleri oda sıcaklığında gravimetrik metod ile incelenerek konak ve konak-konuk bileşiklerin elementel analizleri ile tanımlanmıştır. Bileşiklerin termal davranışları Termo-gravimetri (TGA)-Diferansiyel Termal Analiz (DTA) ve Diferansiyel Kalorimetrik tarama (DSC) ile incelenmiştir. Sonuç olarak elde edilen bileşiklerin Hofmann-tipi bileşiklere benzer yapıda oldukları ve bu yapıların metal (M) atomuna bağlı 2-(1-Siklohekzenil)etilamin ile (|MNi( CN)4|?) polimerik tabakalardan meydana geldikleri gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: 2-(1-Siklohekzenil)etilamin, İnfrared Spektrumu, Hofmanntipi kompleksler, Tetrasiyanonikelat, Konak yapı.

Summary:

In this study, similar to Hofmann type M(C8H15N)2Ni(CN)4 (M=Ni or Co) host and M(C8H15N)2Ni(CN)4.nG (M=Ni or Cd; G=benzene, 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, naphthalene; n=the number of guest) host-guest compounds have been obtained chemically. The infrared spectra of these compounds, the vibrational wave numbers of ligand molecule and Ni (CN) ? 24 ion and guest molecules have been recorded by FT-IR spectrometer in the spectroscopic region of (4000?400) cm-1 from these spectra. The liberation processes of the guest molecules in the host compounds have examined at room temperature by gravimetric method and have determined by applying elemental analysis of host and host-guest compounds. The thermal behaviors of these compounds have been investigated by thermal-gravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimetry (DSC). The results show that these compounds are similar in structure to Hofmann type compounds and it has been observed that structures consist of polymeric layers |M-Ni(CN)4|? and the 2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine (CyHEA) molecule which have bounded to the metal atom (M). Keywords: 2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine, Infrared spectra, Hofmann type complexes, Tetracyanonickelate, Host structure.