Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2011

2-12 yaş arasındaki çocuk hastalarda oral Ketamin ve oral Midazolam'ın farklı doz kombinasyonlarında premedikasyon etkilerinin karşılaştırılması

Chıldren between 2-12 years of age ın patıents wıth dıfferent dose of oral ketamıne and combination of midazolam premedication comparıson of the effects of oral

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 301320

Tezi Bul
Özet:

Çocuklarda enjeksiyon korkusu, anne ve babadan ayrılıp ameliyathane gibiyabancı olduğu bir ortamda bulunma anksiyete ve ajitasyona neden olmakta, bu daileriki yaşamlarında bir takım davranış bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu nedenlepremedikasyon pediatrik anestezi pratiğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Premedikasyon,hastaların psikolojik ve farmakolojik olarak cerrahi girişimlere hazırlanmasını içerir. İyibir premedikasyon ile hastanın preoperatif anksiyetesi azaltılabilir ve hemodinamiyi fazlaetkilemeyen bir anestezi indüksiyonu yapılabilir. Bununla birlikte intraoperatif anestezigereksinimini azaltarak postoperatif rahat bir derlenme sağlanabilir.Çocuklarda iyi bir premedikasyon ajanı olduğu bilinen oral midazolam, oral ketaminile kombine edilerek doz karşılaştırılmasını içeren çalışmamızda 2 ile 12 yaşları arasında,ASA 1 ve 2 grubu, elektif cerrahi operasyon planlanan 120 çocuk çalışmaya alındı. Çalışmaprospektif randomize ve çift kör olarak planlandı. Her grupta 30 çocuk olmak üzere dörtgrup oluşturuldu. Grup1'de 0.5mg/kg midazolam ve 3mg/kg ketamin, grup2'de 0,3mg/kg midazolam ve 4mg/kg ketamin, grup3'te 0.2mg/kg midazolam ve 5mg/kg ketamin vegrup4'te sadece 6mg/kg ketamin olmak üzere tüm ilaçlar oral yoldan verildi.Olgular kan basıncı, kalp tepe atım sayısı, SPO2, sedasyon ajitasyon skalası, ailedenayrılma skalası, yüz maskesine tepki skalası ve modifiye Aldrete skalası skorlarına göredeğerlendirildi. Her dört grupta da yeterli ve güvenli sedasyon ve anksiyoliz düzeyine ulaşıldı.Çalışmamızda premedikasyon amacıyla farklı dozlarda midazolam ve ketaminkombinasyonlarının etkin bir sedasyon ve anksiyoliz sağladığı, klinik olarak anlamlıkardiyovasküler ve solunumsal değişiklik yapmadığı, derlenme dönemini olumsuzetkilemediği görüldü. Ayrıca aileden rahat ayrılma ve yüz maskesi ile indüksiyona uyumsağlamada grupların birbirlerine üstünlükleri olamadığı sonucuna varıldı.Sonuç olarak; bu dört premedikasyon rejimlerinin de pediatrik anestezi pratiğindegüvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Summary:

Fear of injection or being left by his/her parents in a foreign environment such asan operating room causes anxiety and agitation in children. Anxiety and agitation canlead to behavioral disorders in the rest of their lives. For this reason, premedication isan essential part of pediatric anesthesia practice. Premedication includes psychologicaland pharmacological preparation of patients to the surgical interventions. With agood premedication; patient?s preoperative anxiety can be reduced and an anesthesiainduction which does not cause hemodynamic disturbances could be performed. Bythis way, a comfortable postoperative recovery can be achieved by reducing the needfor intraoperative anesthesia.In this dose comparison study, oral midazolam which is known to be a goodpremedication agent in children is combined with oral ketamine. 120 children aged 2-12 inASA physical status 1 and 2, scheduled for elective surgery were studied. The study wasdesigned as prospective randomized and double-blind. Four groups including 30 children ineach were studied; group.1: 0.5mg/kg midazolam and 3mg/kg ketamine, group 2: 0,3mg/kgmidazolam and 4mg/kg ketamine, group 3: 0.2mg/kg midazolam and 5mg/kg ketamine andgroup 4 6mg/kg ketamine. All drugs were given orally. All patients were assessed with bloodpressure, heart rate, SPO2, sedation-agitation scale, scale of seperation from family, reactionto face mask and modified Aldrete scale. In each of the four study groups adequate and safesedation and anxiolysis level is reached.İn our study, combination of different doses of midazolam and ketamine, establishedeffective sedation and anxiolysis, and furthermore, did not effect recovery period as well asvital parameters. Also in terms of seperation from the family cooperation with facial maskinduction, we found no significant differences between the groups.As a result, we believe that all four premedication regimens coul be used safely inpediatric anaesthesia practice.