Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

2-, 3-, 4- nitrobenzoikasit moleküllerinin yapılarının titreşim spektroskopisi yöntemiyle deneysel ve teorik olarak incelenmesi

The experimental and theoretical investigation of the structure of 2-, 3- and 4- nitrobenzoicacid molecules by vibrational spectroscopy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 346261 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 2-Nitrobenzoikasit, 3-Nitrobenzoikasit, 4-Nitrobenzoikasit molekülleri, deneysel ve teorik olarak incelenerek moleküler yapıları ve frekansları analiz edilmiştir. Hesaplamalar Gaussian 09 programında HF ve DFT/ B3LYP fonksiyoneli kullanılarak yapıldı. Burada temel set olarak 6-311G(d,p) temel seti seçilerek moleküllerin kartezyen koordinatları, uygun geometrileri, bağ açıları, bağ uzunlukları, korelasyon grafikleri, titreşim frekansları hesaplanmıştır. Çalışmamızın teorik kısmında, kullanılan metotlar ve deneysel kısmında ise kullanılan materyaller incelenmiştir. Titreşim frekansları değerlerinin deneysel verilerle karşılaştırılmaları yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda moleküllerin fiziksel ve kimyasal yapıları, moleküller arasındaki etkileşmeleri tayin edilmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada deneysel ve teorik veriler arasında uyum olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: 2-Nitrobenzoikasit, 3-Nitrobenzoikasit, 4-Nitrobenzoikasit, DFT, HF, IR, Raman

Summary:

In this study, the geometric parameters and the vibrational frequencies of 2-Nitrobenzoic acid, 3-Nitrobenzoic acid, 4-Nitrobenzoic acid molecules are calculated by means of HF and DFT/ B3LYP functional of Gaussian 09 program. Here, as a base set the 6-311 G(d,p) basis set was selected and the cartesian coordinates, the appropriate geometry, bond angles, bond lenghs, correlation plots, vibration frequencies of molecules were calculated. Also were examined the used method in the theoretical part, the used materials in the experimental part of our study. Comparisons the values of vibration frequencies were made with experimental data. As a result of these comparisons, the physical and chemical structures of molecules, the interactions between the molecules were determined. In this study has been observed harmony between experimental and theoretical data. Keywords: 2-Nitrobenzoic acid, 3-Nitrobenzoic acid, 4-Nitrobenzoic acid, DFT, HF, IR, Raman