Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

2-amino-5-klorobenzofenon tiyosemikarbazon türevlerinin geçiş metal komplekslerinin incelenmesi

Investigation of transition metal complexes with 2-amino-5-chlorobenzophenone thiosemicarbazone derivatives

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 130861 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 2-AMİNO-5-KLOROBENZÖFENONTİYOSEMİKARBAZON TÜREVLERİNİN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ l Bu çalışmada, 2-salisil ve S-metil türevleri yeni olmak üzere; 2-amino-5-kloro- benzofenon-(4-H/Fenil)-tiyosemikarbazon, 2-amino-5-klorobenzofenon S-metil- isotiyosemikarbazon ve 2-salisilidenamino-5-klorobenzofenon S-metilisotiyo- semikarbazon ligandları sentez edildi. Bu ligandların Co(II), Co(III), Ni(II), Cu(II), Pd(II), Ag(I), Cd(II), Hg(II) ve U02(II) iyonları ile 21 adet yeni metal kompleksi elde edildi ve optimum reaksiyon şartları belirlendi. Ayrıca 2-amino-5-klorobenzofenon- S-metilisotiyosemikarbazon'un salisil aldehid ile template (kalıp) kondensasyonundan, literatürde rastlanılmayan NNNO tipinde yeni bir template ürün sentez edildi. Ligand ve komplekslerin bazı özellik ve yapıları İR, 'H-NMR, UV-VİS spektrumları ile elementel analiz, molar iletkenlik, magnetik geçirgenlik, atomik absorbsiyon ve TGA verilerinden yararlanılarak araştırıldı ve yapılar için önerilerde bulunuldu. Ligandların, sentezi gerçekleştirilen komplekslerde hangi donör atomlar üzerinden koordinasyona katıldığı ve metal/ligand oranları belirlendi. *£$$&& 1 Bu Doktora Tez çalışması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Merkezi tarafından T-l 1 12/18062001 sayılı proje ile desteklenmiştir. X

Summary:

SUMMARY INVESTIGATION OF TRANSITION METAL COMPLEXES WITH 2-AMINO-5-CHLOROBENZOPHENONE THIOSEMICARBAZONE DERIVATIVES * In this study, 2-amino-5-chlorobenzophenone-(4-H/Phenyl)-thiosemicarbazone, 2-amino-5-chlorobenzophenone S-methylisothiosemicarbazone and 2-salicylidene- amino-5-chlorobenzophenone S-methylisothiosemicarbazone were synthesized in which 2-salicyl and S-methyl derivatives are also new products. Twenty-one new metal complexes were obtained by reaction of these ligands with Co(II), Co(III), Ni(II), Cu(II), Pd(II), Ag(I), Cd(II), Hg(II) and U02(II) ions and optimum reaction conditions were determined. In addition, a new NNNO-type template product was isolated by template condensation of 2-amino-5-chlorobenzophenone S-methyl-isothio- semicarbazone. Some properties and structures of ligands and their complexes were investigated by IR, ^-NMR, UV-Vis spectra, elemental analyses, molar conductivity, magnetic susceptibility, atomic absorption and TGA data. Some suggestions about their structures were made by using these data. It was determined that which donor atoms in the ligands coordinate to metal ion in the complexes and what metal/ligand ratio was. 1 This PhD Thesis was kindly supported by the Istanbul University Support Center of Scientific Researches with the project number T-l 1 12/18062001. XI