Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Anorganik Kimya Bilim Dalı

2-amino-5-merkapto-1,3,4-tiyadiazol'ün yeni imin bileşiklerinin sentezi ve bazı metal komplekslerinin incelenmesi

Investigation of some imine compunds of 2-amino-5-mercapto-1,3,4, thiadiazole and some of its metal complexes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431985 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2-Amino-5-Merkapto-1,3,4-Tiyadiazol(AMT) biyolojik aktiviteye sahip heterosiklik bir bileşiktir. Bu nedenle hem ilaç hem pestisid hazırlanmasında kullanılmaktadır. AMT deniz ortamında antifouling ve antikorozif etkiler göstermektedir. Aynı zamanda ilginç ligand özelliklerine sahiptir. Moleküldeki -NH2 grubu vasıtasıyla imin bileşikleri elde edilmektedir. İmin bileşiklerinin ve metal komplekslerinin biyolojik aktivitelerinde artış ve çeşitlenme mümkündür. Çalışmamızda AMT'nin 2-Hidroksinaftaldehit ile 2HNAMT, 2-Hidroksi-3-metoksibenzaldehit ile 2H3MBAMT, 5-Bromosalisilaldehit ile 5BrSAMT ve 4-İzopropilbenzaldehit ile 4İzopBAMT olmak üzere dört adet imin türevi ilk olarak sentezlendi. Sentezlenen imin ligandlarının ilk üçünün Zn(CH3COO)2.2H2O ve Cu(CH3COO)2.H2O tuzları kullanılarak Zn(II) ve Cu(II) kompleksleriizole edildi. Elde edilen kompleksler [Zn(2HNAMT)2], [Cu(2HNAMT)2], [Zn(5BrSAMT)2], [Cu(5BrSAMT)2], [Zn(2H3MBAMT)2] ve [Cu(2H3MBAMT)2], (M/L;1/2) bis yapısında ve nonelektrolit karakterdedir. Bağlanma halkadaki tautomerik protonun deprotone olmasıyla, tiyadiazolhalkasından gerçekleşmiştir. Elde edilen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmaları elementel analiz, UV, FT-IR, 1H-NMR spektroskopisi, molar iletkenlik, magnetik geçirgenlik, atomik absorbsiyon ölçümleri ile yapıldı.

Summary:

2-Amino-5-Mercapto-1,3,4-Thiadiazole(AMT) is a heterocyclic compound which has biologic activity and is used to prepare drug and pesticid. AMT has antifouling and anticorrosive effects in marine environment. It also has interesting ligand features. Imine compounds are obtained via -NH2 group in the molecule. It is possible to expect an increase and variation of biological activities of both these imine compounds and their metal complexes. In our study, four imine derivatives of AMT 2HNAMT by 2-Hydroxynaphtylaldehyde, 2H3MBAMT by 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5BrSAMT by 5-Bromosalicyllaldehyde and 4İzopBAMT by 4-Isopropylbenzaldehyde were synthesized firstly. Zn(II) and Cu(II) complexes were isolated by using the syntesized imine ligands Zn(CH3COO)2.2H2O and Cu(CH3COO)2.H2O salts. Obtained complexes [Zn(2HNAMT)2], [Cu(2HNAMT)2], [Zn(5BrSAMT)2], [Cu(5BrSAMT)2], [Zn(2H3MBAMT)2] and [Cu(2H3MBAMT)2], (M/L;1/2) has a bis structure and nonelectrolyte feature. Bandig is occured at the thiadiazole band by turning into deproton of the tautomeric proton at the band. Structural elucidation studies were conducted by elemental analysis, UV, FT-IR, 1H-NMR spectra, magnetic susceptibility, atomic absorbtion measurements.