Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

2008

2-hidroksi-1-naftaldehit-4-(H/C6H5) tiyosemikarbazon S-etil esterlerinin diokso molibden (VI) kompleksleri

Dioxo molybdenum (VI) complexes with 2-hydroxy-1-naphthaldehyde-4-(H/C6H5) thiosemicarbazone S-ethyl esters

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 232425

Tezi Bul
Özet:

2-Hidroksi-1-naftaldehit-4-(H/C6H5)-tiyosemikarbazon S-Etil esterleri, etil alkolortamında tiyosemikarbazid ve 4-Fenil-tiyosemikarbazid ile etiliyodürünreaksiyonundan elde edilen S-Etil-4-(H/C6H5)-tiyosemikarbazid hidrohalojenürbileşiklerinin aldehit ile tepkimeye girmesiyle bilinen yöntemlerden yararlanılaraksentez edildi.Genel formülü, [MoO2(L)D] (D=Metanol, Etanol, Propanol ve Butanol) olan DioksoMolibden (VI) kompleksleri, 2-Hidroksi-1-naftaldehit-4-(H/C6H5) tiyosemikarbazonS-Etil esterleri (H2L) ile molibdenil asetil asetonatın [MoO2(acac)2] reaksiyonusonucu sentez edildi.Ligandların ve komplekslerin yapıları ve fizikokimyasal özellikleri elementel analiz,IR, UV-Vis, 1H-NMR ve Kütle Spektroskopisi yöntemleri ile belirlendi.[MoO2(LI)EtOH] ve [MoO2(LII)MeOH] genel formülündeki diokso molibden (VI)komplekslerinin tek kristal yapısı X-ışını kırınımı yöntemi ile aydınlatıldı.Bütün komplekslerde spektroskopik incelemeler sonucu ligandların diokso molibden(VI) katyonu ile fenolik oksijen, imin azotu ve tiyoamid azotu üzerinden tridentatONN-donör olarak koordinasyona girdiği bulundu.

Summary:

2-Hydroxy-1-naphthaldehyde-4-(H/C6H5)-thiosemicarbazone S-Ethyl esters weresynthesized according to common procedures by addition of the aldehyde tocompounds of S-Ethyl- 4-(H/C6H5) thiosemicarbazide hydrohalogenide obtainedfrom the reaction of thiosemicarbazide and 4-phenyl thiosemicarbazide withethyliodide.Dioxo Molybdenum (VI) complexes of general formula [MoO2(L)D] (D=Methanol,Ethanol, Propanol ve Butanol) were synthesized by the reaction of molybdenylacetylacetonate [MoO2(acac)2] with 2-Hydroxy-1-Naphthaldehyde-4-(H/C6H5)Thiosemicarbazone S-Ethyl esters (H2L)The physicochemical properties and structures of ligands and their complexes werecharacterized using elemental analysis, IR, UV-Vis, 1H-NMR and Massspectroscopies.Single crystal structures of dioxo molybdenum (VI) complexes having[MoO2(LI)EtOH] and [MoO2(LII)MeOH] general formulas were determined byusing X-Ray Diffraction method.It has been found that the ligands are coordinated to dioxo molybdenum (VI) cationas tridentate ONN-donors through phenolic-oxygen, imine-nitrogene and thioamidenitrogene as a result of spectroscopic investigations.