Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

2-metilfuran-3-karbohidrazid türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması

Synthesis and structure identification of 2-methylfuran-3-carbohydrazide derivatives

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 281793 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 2-metilfuran-3-karboksamid artığı taşıyan altı yeni spiroheterosiklik bileşik, N-(2-metil-3-okso-1-tiya-4-azaspiro[4.5]des-4-il)-2-metilfuran-3-karboksamid (3a), N-(2,8-dimetil-3-okso-1-tiya-4-azaspiro[4.5]des-4-il)-2-metilfuran-3-karboksamid (3b), N-(8-etil-2-metil-3-okso-1-tiya-4-azaspiro[4.5]des-4-il)-2-metilfuran-3-karboksamid (3c), N-(2-metil-3-okso-8-propil-1-tiya-4-azaspiro[4.5]des-4-il)-2-metilfuran-3-karboksamid (3d), N-(8-ter-bütil-2-metil-3-okso-1-tiya-4-azaspiro[4.5]des-4-il)-2-metilfuran-3-karboksamid (3e) ve N-(8-fenil-2-metil-3-okso-1-tiya-4-azaspiro[4.5]des-4-il)-2-metilfuran-3-karboksamid (3f) sentez edildi. Bunun için, metil 2-metilfuran-3-karboksilat (1) ve hidrazin hidratın reaksiyonundan elde edilen 2-metilfuran-3-karbohidrazid (2), 4-(nonsübstitüe/alkil/aril)siklohekzanonlar ile Dean-Stark su ayıracında N'-[4-(nonsübstitüe/alkil/aril)siklohekziliden]-2-metilfuran-3-karbohidrazid ara ürünlerini oluşturmak üzere reaksiyona sokuldu. Daha sonra siklokondensasyon reaksiyonu, istenen N-{8-(nonsübstitüteü/alkil/aril)-2-metil-3-okso-1-tiya-4-azaspiro[4.5]des-4-il}-2-metilfuran-3-karboksamidleri (3a-f) vermek üzere 2-merkaptopropanoik asit ilavesi ile tamamlandı. Ürünlerin oluşumları ile ilgili mekanizmalar tartışıldı ve bileşiklerin yapıları elemental analiz ve UV, IR, 1H-NMR, HMBC, HSQC, DEPT ve kütle spektrumlarından sağlanan veriler aracılığı ile doğrulandı. Bileşik 3a-f anti-influenza aktivite açısından değerlendirilmiştir. 3b, 3c ve 3d'nin influenza A/H3N2 virus'e karşı aktif oldukları saptanmıştır.Anahtar Kelimeler: Metil 2-metilfuran-3-karboksilat, 2-metilfuran-3-karbohidrazid, tiyazolidinon, spiro, anti-influenza aktivite.

Summary:

In this study, six new spiroheterocyclic compounds bearing a 2-methylfuran-3-carboxamide moiety; N-(2-methyl-3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2-methylfuran-3-carboxamide (3a), N-(2,8-dimethyl-3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2-methylfuran-3-carboxamide (3b), N-(8-ethyl-2-methyl-3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2-methylfuran-3-carboxamide (3c), N-(2-methyl-3-oxo-8-propyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2-methylfuran-3-carboxamide (3d), N-(8-tert-butyl-2-methyl-3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2-methylfuran-3-carboxamide (3e) and N-(2-methyl-3-oxo-8-phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2-methylfuran-3-carboxamide (3f) were synthesized. Thus 2-methylfuran-3-carbohydrazide (2) obtained from the reaction of methyl 2-methylfuran-3-carboxylate (1) and hydrazine hydrate were reacted with 4-(nonsubstituted/alkyl/aryl)cyclohexanones to give N?-[4-(nonsubstituted/alkyl/aryl) cyclohexylidene]-2-methylfuran-3-carbohydrazides as intermediate compounds, using a Dean-Stark water separator. Then the cyclocondensation reaction were completed by the addition of 2-mercaptopropanoic acid to afford the desired N-{8-(nonsubstituted/alkyl/aryl)-2-methyl-3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl}-2-methylfuran-3-carboxamides (3a-f). The reaction mechanisms involved in the formation of the products were discussed and the structures of the compounds were confirmed by means of elemental analysis and the data obtained from UV, IR, 1H-NMR, HMBC, HSQC, DEPT and mass spectra. Compounds 3a-f were evaluated for anti-influenza activity. 3b, 3c and 3d were found to be active against influenza A/H3N2 virus.Key Words: Methyl 2-methylfuran-3-carboxylate, 2-methylfuran-3-carbohydrazide, thiazolidinone, spiro, anti-influenza activity.