Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

2-sübstitüe-n-[4-(1H-imidazol-1-İL)fenil] asetamid türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi

Synthesis of 2-substituted-n-[4-(1H-imidazole-1-YL)phenyl] acetamide derivatives and investigation of their antimicrobial effects

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 414815 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde pek çok antimikrobiyal ajan olmasına karşın, istenmeyen yan etkiler, toksik etkiler ve direnç problemleri gibi bazı durumlar yüzünden tedaviler yetersiz ve eksik kalmaktadır. Bu nedenle, farklı metodlarla daha az yan etkili, yeni ve etkili bileşiklere ulaşabilmek amacıyla bu alandaki çalışmalar halen devam etmektedir. Bu tez kapsamında 2-Kloro-N-[4-(1H-imidazol-1-il)fenil]asetamid bileşiği ile çeşitli merkapto azol türevlerinin reaksiyonu sonucu 14 adet 2-sübstitüe-N-[4-(1H-imidazol-1-il)fenil]asetamid türevleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemler ve elemental analiz ile aydınlatılmıştır. Bileşiklerin antimikrobiyal etkileri in vitro aktivite testleri ile belirlenmiştir. Antibakteriyel etki testleri, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Enterococcus faecalis ATCC 51922, Listeria monocytogenes ATCC 1911, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 35218 ve Escherichia coli ATCC 25922 türleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kloramfenikol standart antibakteriyel madde olarak kullanılmıştır. Antifungal aktivite testleri ise Candida albicans ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 90030, Candida krusei ATCC 6258 ve Candida parapsilopsis ATCC 22019 türleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ketokonazol standart antifungal madde olarak kullanılmıştır. Mikrobiyolojik çalışmalar sonucunda, sentezlenen bileşiklerin orta derecede antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.

Summary:

Nowadays, although there are lots of antimicrobial agents, the treatment is insufficient and incomplete due to some conditions such as drug side effects, toxic effects and resistance problems. Hence, researches still have been continued in this area with different methods in order to reach new and effective compound with fewer side effects. In this study, 14 2-substituted-N-[4-(1H-imidazole-1-yl)phenyl]acetamide derivatives were synthesized by the reaction of 2-Chloro-N-[4-(1H-imidazole-1-yl)phenyl]acetamide and different mercapto azoles. Structures of the synthesized compounds were elucidated by spectroscopic methods and elementary analyses. Antimicrobial effect tests of the synthesized compounds were determined by in vitro activity tests. Antibacterial activity test were performed by using Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Enterococcus faecalis ATCC 51922, Listeria monocytogenes ATCC 1911, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 35218 ve Escherichia coli ATCC 25922 species. Chloramphenicol was used as a standard antibacterial agent. Antifungal activity test was performed by using Candida albicans ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 90030, Candida krusei ATCC 6258 and Candida parapsilopsis ATCC 22019 species. Ketoconazole was used as a standard antifungal agents. As a result of microbiological studies, it has been determined that synthesized compounds possess moderate antimicrobial activity.