Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

20-20-20 objective of the EU and situation of Turkey

AB'nin 20-20-20 hedefi ve Türkiye'nin durumu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 507783 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

European Union climate and energy package, known as "20-20-20 objective", is a highly ambitious agreement among the member countries of the European Union that mainly focuses on greenhouse gas emission, renewable energy and energy efficiency. After tough negotiations between members, the agreement was adopted at the European Council and voted and accepted by the European Parliament on December 2008. According to the agreement, first target is at least 20% reduction in greenhouse gas emission of the European Union until 2020 according to 1990 level. Second one is increasing the share of renewable sources among all energy sources up to 20%. Third one is that 20% increase in energy efficiency is aimed so that around 20% saving of energy consumption with the same economic and industrial pace of activity is achieved by 2020. These targets are specified in order to make the European Union a leader in the fight against global warming and to be an example for the rest of the world. 2020 targets of the EU are not directly binding for Turkey as it is not a full member country yet. On the other hand, Turkey specified its own energy targets for 2023 in line with the EU acquis. In this thesis; 20-20-20 objective of the European Union, reasons behind the agreement, achievements performed so far and feasibility of the targets are going to be analyzed. Moreover, circumstances in Turkey in terms of its 2023 energy targets are going to be investigated in details. In addition, situation of Turkey is going to be compared with the European Union and with the projections of the next five years; some suggestions are going to be offered. Keywords: 20-20-20 objective, global warming, energy efficiency, renewable energy, carbon emission

Summary:

Avrupa Birliği'nin "20-20-20 Hedefi" olarak da bilinen iklim ve enerji paketi, Avrupa Birliği üye devletleri arasında, temelde sera gazı salınımı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerine odaklanan, büyük hedefleri olan bir anlaşmadır. Üyeler arasındaki zorlu müzakerelerin ardından, Avrupa Konseyi'nde kabul edilmiş, Aralık 2008'deyse Avrupa Parlamentosu tarafından da oylanmış ve yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Anlaşmaya göre, ilk hedef sera gazı salınımının 2020 yılına kadar 1990 yılı seviyesinin %20'sine düşürülmesidir. İkinci hedef ise yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm enerji kaynakları arasındaki payının %20'ye çıkarılmasıdır. Üçüncü olarak, enerji verimliliğinde %20 artış amaçlanmaktadır. Bu sayede, 2020 itibariyle, aynı iktisadi ve endüstriyel ilerleme seviyesinde, enerji tüketiminde yaklaşık %20 tasarruf sağlanabilecektir. Bu hedefler Avrupa Birliği'ni küresel ısınmada lider yapmak ve dünyadaki diğer ülkelere örnek olmak amacıyla ortaya konmuştur. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmadığından 2020 hedefleri Türkiye'yi doğrudan bağlamamaktadır. Öte yandan Türkiye AB müktesebatına uyum sağlamak için kendi 2023 enerji hedeflerini belirlemiştir. Bu tezde, Avrupa Birliği'nin 20-20-20 hedefi, anlaşmanın ardında yatan sebepler, şu ana kadar kaydedilen başarılar ve hedeflerin uygulanabilirliği incelenecektir. Ayrıca, Türkiye'nin 2023 hedefleri açısından durumu ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır. Buna ek olarak, Türkiye'nin durumuyla Avrupa Birliği'ninki karşılaştırılacak ve önümüzdeki 5 yıllık tahminler ışığında bazı önerilerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler: 20-20-20 hedefi, küresel ısınma, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, karbon emisyonu