Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji Anabilim Dalı

20, 30 ve 60 günlük GAERS and Wistar kontrol sıçanlarda kindling sürecinin incelenmesi.

Investigating kindling process in 20, 30 and 60 day-old GAERS and Wistar control rats.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 192935 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETÇarçak, N. (2006). 20, 30 ve 60 günlük GAERS ve Wistar kontrol sıçanlarda kindlingsürecinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, FarmakolojiABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.Yetişkin GAERS (Genetic Absence Epilepsy Rats from Strasbourg ) sıçanların kindlingoluşturmak için verilen maksimum sayıda (30) uyarıya rağmen 3., 4. ve 5. evre nöbetseviyesine ulaşamadıkları gösterilmiştir. 30 günlükten küçük GAERS'lerde henüzortaya çıkmayan ve yaşla beraber gelişim gösteren diken-ve-yavaş dalga deşarjlar(DDD) ile kindling gelişimi arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla bu çalışmada20, 30 ve 60 günlük (PN20, 30 ve 60) GAERS'lerde kindling hızı, art-deşarjkarakteristikleri ve kindling'in DDD sayı ve süresi üzerine olan etkisinindeğerlendirilmesi amaçlanmıştır.Wistar kontrol ve GAERS sıçanların bazolateral amigdala ve kortekslerine uyarı vekayıt elektrotları stereotaksik olarak yerleştirilmiştir. 24 saatlik dinlenme süresininardından PN20 grubundaki hayvanlar 20, PN30 ve PN60 grubundakiler ise hem 20hem de 90 dakikada bir ayrı ayrı gruplar halinde (PN30-20'/PN30-90', PN60-20'/PN60-90') 2 saniye süre ile 400 mikroamper şiddetindeki (80 Hz, 1 ms) akımlauyarılmışlardır. Uyarı öncesi ve sonrasında korteks ve amigdaladanelektroensefalografi kaydı alınmıştır. Nöbet evresi Racine'in 5 evreli skalasına göredeğerlendirilmiştir.Tüm gruplardaki Wistar sıçanlar 5. evre seviyesine ulaşmışlardır. PN20 GAERS'lerinhepsi (% 100), PN30-90' sıçanların % 78'i, PN30-20' grubundakilerin % 33'ü, PN60-90'grubundakilerin % 62,5'i ve PN60-20' grubundakilerin ise % 50'si 5. evre seviyesineulaşmışlardır. GAERS gruplarındaki kindled olan hayvanların amigdala kindling hızıkontrol grubundakilere göre anlamlı derecede yavaş bulunmuştur. DDD sayı vesüreleri kindling uyarısı sonrasında, uyarı öncesine göre anlamlı derecede artmıştır.DDD'ların henüz gelişmediği GAERS'ler kindled olabilmekte ve kindled nöbet gelişimiaçısından yetişkinlere göre hassasiyet göstermektedirler. Yetişkin GAERS'lerdeamigdala kindling sürecinde limbik nöbetlerin sekonder jeneralizasyonuna karşıoluşan direnç DDD'ların ontojenezine bağlı olabilir.Anahtar Kelimeler : Absans epilepsi, Amigdala, Diken-ve-yavaş dalga deşarjı,Temporal lob epilepsisi, Ontojenez

Summary:

ABSTRACTCarcak, N. (2006). Investigating kindling process in 20, 30 and 60 day-old GAERS andWistar control rats. İstanbul University, Institute of Health Science, Pharmacology .Yüksek lisans Tezi. İstanbul.It has been shown that Genetic Absence Epilepsy Rats from Strasbourg (GAERS)failed to reach seizure stage 3., 4., and 5. although the maximal number of (30)stimulations had been applied to induce kindling. In order to investigate relationshipbetween kindling development and ontogenesis of spike and wave discharges(SWDs), which are not observed in GAERS rats younger than 30 day-old (PN30) andbecome mature with age, in this study amygdala kindling rate, afterdischargecharacteristics and effect of kindling on number and duration of SWDs in PN20, 30and 60 GAERS were evaluated.Electrodes for stimulation and recording were stereotaxically implanted into thebasolateral amygdala and cortex of Wistar control rats and GAERS. After 24-hourrecovery period, animals in PN20 groups were stimulated every 20 min, PN30 and 60groups were stimulated every 20 or 90 min intervals (PN30-20?/PN30-90?, PN60-20?/PN60-90?) at 400µA (80 Hz, 1 ms) for 2 seconds. Electroencephalography fromamygdala and cortex were recorded before and after each stimulation. The seizureswere scored by using Racine?s 5-stage scale.All of Wistar rats and PN20 GAERS, 78 % of PN30-90?, 33 % of PN30-20?, 62,5 % ofPN60-90? and 50 % of PN60-20? GAERS achieved stage 5. The amygdala kindlingrate of kindled GAERS was significantly slower compared to control rats. Durationand number of SWDs statistically increased after the application of kindlingstimulation.GAERS in which no SWDs was observed can be kindled and are more prone tokindling seizures. Resistance to the secondary generalization of limbic seizures duringamygdala kindling in GAERS could be related to ontogenesis of SWDs.Key Words: Absence epilepsy, Amygdala, Spike and wave discharge, Temporalelobe epilepsy, Ontogenesis