Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

20. yüzyıl edebiyatında anlam olgusu: Kadın ve erkek yazarlar arasında karşılaştırmalı bir inceleme

The Meaning in 20 th. century literature: A Comparative analysis between female and male writers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100253 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

342 ÖZET Bu çalışma, "20. Yüzyıl Edebiyatında Anlam Olgusu: Kadın ve Erkek Yazarlar Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme" başlığı altında; giriş, üç ana bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Girişte, çatışmanın genel çerçevesi çizilmiştir. Birinci bölümde, 20.yüzyılın toplumsal yaşantıyı dolayısıyla bireyin tüm dünyasını dönüştüren gelişimlerine, anlam bağlamında bakılmıştır. Bu gelişimlerin, edebiyat metinlerindeki anlam olgusunu nasıl dönüştürebileceği düşünülmüştür. İkinci bölümde, sözü edilen anlamın dönüşümü olgusu, seçilen on Bir örnek üstünde incelenmiştir. Üçüncü bölümünde ise, kadın ve erkek yazarın sahip olduğu anlam bağlamı üzerinde durulmuş, bir karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında, 20.yüzyılda anlam olgusunun ulaştığı konumun izleri sürülürken, yazarın cinsiyetine göre bu olgunun edebiyattaki yansımaları kısacabir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu tez, temel sorunsalını 20.yüzyılda politikadan tarihe, gündelik yaşamdan sanata, felsefeden bilime yaşamın her alanında kendini dayatan köklü dönüşüm anlarının, insan yaşamımn en önemli öğelerinden biri olan anlam olgusu üzerindeki belirleyiciliği üzerine- kurmuştur. Çünkü, tez, 20.yüzyılın edebiyat metinlerindeki anlam olgusunun konumunu değerlendirmek üzerine yapılandırılmıştır. Ancak, bu değerlendirmeyi soyut bir yazar tasannu etrafında değil, 20. yüzyılın her türlü eleştiri mekanizmasında kendine alan açmaya çalışan kadın bakış açısının gözüyle de yapmayı denemiştir. Tezr20_yüzyıl edebiyatında anlamın, belirsizleşen, yitip giden, olumsuzlaşan, çoğullaşan ve aşkınlaşan beş ana durağı olduğunu düşünmüştür. Bu duraklarda, kadın ve erkek yazarın toplumsal/cinsiyet kimliğinin de önemli bir dönüşüm am yarattığım görmüştür. Kadın ve erkek yazarın, insamn tarihi boyunca karşılaştığı en karmaşık sorunlarla yüklü bir yüzyılda, edebiyattaki anlam boyutunu kendi tarihsel cinsiyet bölünmesine paralel olarak yaşadıklarına tanık olunmuştur. Sözü edilen bölünme, kadınların daha çok özel343 alanın birikimi ve kavramlarıyla yazdıkları, buna karşın erkek yazarların kamusal alanın içinde durdukları yolundadır.

Summary:

344 SUMMARY This thesis consists of an introduction, three main parts and a conclusion under the title of "Meaning in 20th Century Literature: A Comparative Analysis Between Man and Woman Writers." In the introduction, the general view of the thesis is given. In the first part, the progress transforming human being's world by means of the social life of 20th century in the concept of meaning has been analysed. It has been considered about how these progresses would modify the meaning concept in literatural texts. In the second part, the concept of the modification in meaning has been examined by eleven examples. In the third part, meaning concept in man and woman writers has been studied and a comparison has been made. This thesis has established its basic problematic on the implication of the important transformative moments in the areas from the politics to history, from the daily life to art^ from the philosophy to science to the meaning as one of the most important elements of human life. Because the thesis has been constructed for the examining the status of meaning in 20th century literature. It has tried to make this examination not on the abstract writer phenomenon, but on the women point of view which tries to get the place in the critical mechanisms in 20th century. This thesis has determined that the meaning throughout the 20th century literature has five main milestones: uncertain, lost, negative, plural and virtual. On these milestones, it has been observed that the gender identity of male and female writers creates an important transformation moment. In a century like this, where the human being faces with the most complex problems throughout the the history, it's been witnessed that man and woman writers have been living the meaning in literature in parallel with their own historical sexual division. This division is on the way that women write by the terms and experimentations of the private life, on the other hand, men stay in the public life.