Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Çeviri Bilim Dalı

2007

2000 - 2005 yılları arasında Türkiye'de çoksatan çeviri kitaplara kuramsal bir bakış

A theoretical look at translated bestseller books in Turkey between the years 2000 and 2005

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 216992

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın amacını, Türkiye'de 2000 ile 2005 yılları arasında çoksatankitapların çoğuldizge içindeki durumlarının ve üretim ilişkilerinin popüler kültürürünleri bağlamında değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Referans listeleri olarakRadikal Kitap ekinin 2000 - 2005, Yeni Binyıl Kitap ekinin 2000 - 2001 veCumhuriyet Kitap ekinin 2003 - 2005 yılları arasındaki sayılarında bulunan çoksatanlisteleri ile www.ideefixe.com internet kitapçısının 2001 - 2005 yılları arasındakiçeviri kitap satış sıralamaları alınmışlardır. Elde edilen verilerin künye bilgileritoplanmış ve bu veriler doğrultusunda çeşitli gözlemler ve değerlendirmeleryapılmıştır. Çalışmanın kuramsal bölümünde Gideon Toury'den betimleyiciçalışmalar ve norm kavramı doğrultusunda, Itamar Even-Zohar'dan ise, ürün-üreticirepertuar-kurum-pazar-tüketici ilişkileri bağlamında yararlanılmıştır. Bu kuramsalçerçeve ile Türkiye'de çoğu kez popüler kültür ürünü sayılan çoksatan çevirimetinlerin repertuar ve pazar ilişkileri bağlamında konumları ve bu ilişkilerinçevirmenlere getirdiği kısıtlamalar değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Summary:

The aim of the present study is to evaluate the position and productionrelations of bestseller translations in Turkey between 2000 and 2005 in thepolysystem, as products of popular culture. Bestseller lists in Radikal Kitap literarysupplements between 2000 - 2005, Yeni Binyıl Kitap literary supplements between2000 ? 2001, Cumhuriyet Kitap literary supplements between 2003 ? 2005 andcompiled lists of translated books that were sold between 2001 ? 2005 bywww.ideefixe.com internet market were used as reference lists. The data obtainedfrom these sources was identified and classified, resulting in various observationsand evaluations. Theoretical part of the study included derivations from GideonToury about descriptive studies and concept of norm and from Itamar Even-Zoharabout relations between product-producer-repertoire-institution-market-consumer.With this theoretical frame, in the context of market and repertoire relationships, theposition of bestseller translations, which are generally considered to be products ofpopular culure in Turkey, and limitations of these relationships on translators areaimed to be evaluated.