Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

2011

2000 yılı sonrası Türk tarım politikalarının değişimi ve bir alan çalışması: Kırklareli ili örneği

Changes in Turkish agricultural policy after 2000 and a field study: Example of Kırklareli

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 280870

Tezi Bul
Özet:

Tarım politikaları, tarım sektörünün gelir düzeyinin yükseltilmesi, yapısal sorunlarının çözümlenmesi ve gıda arzının sürekliliğinin sağlanması gibi amaçlara ulaşabilmek için farklı araçların kullanılmasını kapsamaktadır. 2000 yılı sonrasında hayata geçirilen tarım reformu çalışmaları nedeniyle Türkiye'de tarım politikaları açısından yeni bir dönemden bahsetmek mümkündür. Bu çalışmada bahsedilen yeni dönemde hayata gerilen politikalar geçmiş dönemler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmek istenmektedir. 2000 sonrasında ürün bazlı ve fiyata dayalı destekleme sisteminden alan bazlı ve doğrudan gelir desteğine dayanan yeni sisteme geçilmiştir. Bu geçiş ile devletin tarım sektörü üzerindeki etkisinin azaltılması ve tarım ürünlerinin piyasa mekanizması içerisinde yer alması amaçlanmaktadır. Ayrıca mevcut değişimlerden tarımsal işletmelerin nasıl etkilendiğini ve çiftçilerin değişime bakış açılarının tespit edilmesi için Kırklareli'nde yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda genel olarak çiftçilerin 2000 yılı sonrasında uygulanan politikalardan memnun olmadıkları ve politika değişiminin farkında olmadıkları görülmüştür.

Summary:

Agricultural policies use different instruments in order to achieve different objectives such as increasing the level of agricultural sector income, solving the structural problems in sector and ensuring the continuity of supply of food. It is possible to talk about 2000s as a new era in which the agrarian reform was implemented in terms of agricultural policies in Turkey. In this study, policies which are implemented in the new era mentioned will be evaluated in comparison with previous periods. After 2000, a new agricultural support scheme which is area based and directs income system differ from price and product based system has been launched. By this transition, it is aimed to reduce the impact of the state on agricultural sector and also develop the market mechanism for agricultural products. In addition, a survey was carried out to determine the effect of changes in agricultural business and also it was tired to understand the perspectives of the farmers to the changing policies by using face-to-face interview method. As a result of research, in general, farmers are not satisfied with the policies implemented after 2000, and were not aware of the policy changes.