Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Davranış Bilimleri Bilim Dalı

2000'li yıllarda Amerikan ve Türk yöneticilerinin bireysel yöneticilik değerlerine ilişkin iki kültür arası karşılaştırmaya yönelik bir araştırma

A cross-cultural comparison between American and Turkish managers? personal managerial values in the yearsof 2000?s

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215578 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bireylerin değerler sisteminin bilinmesi sadece o kişi hakkında bilgi vermekle kalmaz;aynı zamanda hem onun yaşadığı toplumun kültürü, yani milli kültür, hem de uluslararası kültürel farklılıklar hakkında da bilgi edinilmesine yardımcı olur. Dolayısı iledeğerlerin, bireysel düzeyde insan davranışını ve bireysel performansı; örgütseldüzeyde örgütlerin performansını ve daha üst düzeyde ise ülkenin ekonomikperformansını ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini belirleyici rolü çok büyüktür.Nitekim milli kültürün, değerler üzerine etkisini inceleyen, özellikle, kültürler arasıkarşılaştırmalı araştırmalar milli kültür-değer ilişkisini ortaya koymaktadır.Bu çalışmada da, gerek Amerikan ortaklı Türk firmalarındaki yönetim ilişkilerinde,gerekse potansiyel Amerikalı yatırımcılarla olabilecek müzakerelerde bir araya gelmekdurumunda bulunan Türk ve Amerikan yöneticilerinin milli kültürlerine bağlı bireyseldeğerlerini anlayarak bu ilişkilerin güçlendirilmesi ve başarıyla yürütülmesi hedeflenmiş,Schwartz'ın Değer Envanteri temel alınarak bu değerlere yönelik bilgi ve bulgularaulaşılmaya çalışılmış ve ilgili araştırma hipotezleri test edilmiştir

Summary:

Individual values are not only give information about a person; but also help tounderstand about that particular society?s national culture and the cross-cultural differencesbetween the countries. Therefore, values affect behavior and performance on individual level;corporate performance on corporate level, and economic and socio-cultural development oncountry level. There are a lot of cross-cultural studies, which particularly try to analyze theimpact of national cultures on values.This study also aims to help both Turkish and American managers that they canunderstand each other?s national culture background during their managerial or negotiationrelationships for successful results; Schwartz?s Value Inventory has been used to find out bothcultures? managerial values and research hyphotheses regarding these values have been tested.