Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

2000'li yıllarda Latin Amerika ve Türk sinemasında belgesel sinemanın üçüncü sinemada temsili

Documentary film as a sample of the third cinema in Latin American cinema and Turkish cinema by 2000s

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377587 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2000'li Yıllarda Latin Amerika ve Türk Sinemasında Belgesel Sinemanın Üçüncü Sinemada Temsili, Özlem ARDA Bu çalışmanın amacı, Üçüncü Sinemanın ve Belgesel sinemanın özelliklerini tanımlamak, hangi belgesel filmlerin hangi nedenlerle Üçüncü Sinemaya dahil edildiğini ve bu örneklerin hangi filmler olduğunu belirlemektir. Öncelikle Üçüncü Sinema kavramı ve Üçüncü Sinema'nın özellikleri ele alınmıştır. Dünyada ve Türkiye'de Üçüncü Sinema anlayışının temel özelliklerine ve örneklerine değinilmiştir. Belgesel sinemanın genel olarak yapısına değinilmiş ve belgesel filmlerin Üçüncü Sinema ile olan benzer yanları ve yapım – içerik açısından kesişen yönleri tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan ve belirlemeden hareketle Latin Amerika ve Türkiye'den altı örnek belgesel film belirlenmiştir. Üçüncü Sinema Manifestosunun kriterlerinden yola çıkılarak Etnografik İçerik Analizi yöntemi ile filmlerin analizi yapılmıştır. Belgesel filmlerin Üçüncü Sinema anlayışı ile bağdaşan yönleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü Sinema anlayışının farklı kriterlerini taşısalar da anlayış birliği açısından bu filmler Üçüncü Sinemaya dahil edilmişlerdir. Bu bağlamda, bu çalışmada söz konusu belgesel filmlerin Üçüncü Sinema örneği olduğu ve bu özellikleri taşıyan belgesel filmlerle, Belgesel Sinemanın Üçüncü Sinemada temsil edildiği gerçeği ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Üçüncü Dünya, Üçüncü Dünya Sineması, Üçüncü Sinema, Üçüncü Sinema Manifestosu, Belgesel Sinema

Summary:

Documentary film As a Sample of The Third Cinema in Latin American Cinema and Turkish Cinema by 2000s, Özlem ARDA The aim of this study is to describe the qualities of the Third Cinema and documentary film, to explain that which the documentary films share the same understanding with the Third Cinema together. Also it is the aim to announce what are the samples of this shared - common understanding as films. Firstly, ideas about the Third Cinema are referred and then qualities of the Third Cinema are touched on as related concepts. The general qualities of the Third Cinema understanding in the world and in Turkey are touched with the examples. The general structure of the Documentary Cinema is considered and described the common qualities between the Third Cinema the Documentary Cinema so six documentary films are defined as examples from Latin America and Turkey by 2000s. Ethnographic Content Analysis is used for analysing the films based on the Manifest of Third Cinema. Also these documentary films contain different criterias of Third Cinema, they are thought in Third Cinema from the point of understanding unit so these documentary films are defined as samples of the Third Cinema. In this study it is brought out that some documentary films which has the understanding of the Third Cinema can be thought as samples of The Third Cinema so Documentary Cinema can be represented in the Third Cinema by the some of the documentary films. Key Words: Third World, Third World Filmmaking, Third Cinema, The Manifest of Third Cinema, Documentary Cinema