Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2001-2010 yılları arasında acil yoğun bakım ünitesinde ölen olguların yoğun bakım ünitesinde kalış sürelerinin araştırılması

The research of the length of stay in intensive care unit non-survivors between 2001-2010 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 456058 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmada Acil Yoğun bakım Ünitesi'ne alınan ve mortalite ile sonuçlanan olguların kalış sürelerinin değerlendirilmesi ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: 1 Ocak 2001 ve 31 Aralık 2010 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde ölen 645 olgu hasta dosyasından retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, Glasgow koma skalası (GKS), APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) ve pediyatrik olgularda modifiye APACHE II skorları, kalış süreleri, giriş tanıları, komorbid hastalıkları, kalış dönemleri değerlendirildi. Bulgular: Değerlendirilen 645 hastanın 386' sı (%59.8) erkek, 271' i (%42) 65 yaş üzerinde ve medikal kategori ile alınan hasta sayısı 481 (%74.6) idi. Mortalite oranı %24.3 olarak saptandı. En sık giriş tanısı akut solunum yetersizliği (176 hasta) olarak değerlendirildi. Kalış süresi 0.01 –118 gün arasında değişmekle birlikte ve ortalama kalış süresi 7.91 ±11.59 gündü. Kalış süresi ≤ 1 gün olan hasta sayısı 215 (%33.3), 1-4 gün arası 138 (%21.3), 5-9 gün arası 110 (%17), ≥10 gün olan hasta sayısı 182 (%28.2) olarak saptandı. Giriş tanıları ile kalış süreleri arasında anlamlı ilişki olduğu; post KPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) hastaların median kalış süresi 1 gün, zehirlenme tanısıyla alınan hastaların median kalış süresi ise 7 gün saptandı. Sonuç: Giriş tanıları ve kalış süresi arasında anlamlı ilişki olduğu, post KPR hastaların kalış sürelerinin kısa olduğu, malignitenin varlığı ve APACHE II skoru arttıkça kalış süresinin kısaldığı, yaşlı hastaların ölüm oranının yüksek olduğu sonucuna vardık. Anahtar sözcükler: APACHE II, kalış süresi, mortalite, YBÜ, GKS.

Summary:

Introduction: The purpose of this study was to evaluate the length of intensive care unit (ICU) stay, and determine the factors that influence the mortality. Methods: Retrospective analysis of the collected files of 645 patients who died in the Emergency Intensive Care Unit were studied from January 1, 2001 to December 31, 2010. Age, gender, Glasgow coma scale (GCS), APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) and modified APACHE II scores (for pediatric patients only), length of ICU stay (LOS), diagnosis, comorbid diseases and stay periods of the patients were evaluated. Results: This study included 645 patients, of whom 386 (59.8%) were male, 271 (42%) were aged over 65 years and 481 (74.6%) were patients with medical admission. Mortality percentage was 24.3. Acute respiratory failure was the most frequent diagnosis with 176 patients. Length of stay was between 0.01 and 118 days with the median value of 7.91 ±11.59 days. 215 (33.3%) patients had length of stay of ≤ 1 day, 138 (21.3%) had 1-4 days, 110 (17%) had 5-9 days, 182 (28.2%) had ≥10 days. Diagnosis is strongly association with the length of stay; post CPR (cardiopulmonary resuscitation) patients had median LOS of 1 day, however patients with the diagnosis of intoxication had 7 days. Conclusions: Diagnosis is associated with the length of stay. Post CPR patients have shorter length of stay. Patients with malignancy and higher APACHE II scores have shorter LOS. Elderly patients have higher mortality rate. Key Words: APACHE II, length of stay, mortality, ICU, GCS.