Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Anayasa Hukuku Bilim Dalı

2001 anayasa değişiklikleri bağlamında 1982 Anayasası'nda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması

Restiction of fundemental rights and freedoms in 1982 Constitution in the light of 2001 amendments

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 308933 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnsanlar hakları, anayasalarda düzenlenmiş biçimi ile temel haklar, insanların toplum halinde yaşamaya başladıkları andan itibaren varolan haklardır.İnsanlarla diğer canlılar arasındaki farklılığı açıkça ortaya koyan temel hak ve özgürlükler, Anayasalarda güvence altına alınmıştır. Temel hak ve özgürlükleri Anayasalarda tek tek belirtmek yeterli olmamış, toplum içinde yaşayan bireylerin hak ve özgürlükleri arasındaki olası bir çatışmayı engellemek için de bu hak ve özgürlükleri sınırlama gereksinimi ortaya çıkmıştır.Sınırlama rejiminde otorite ve özgürlük ikilisinden hangisine ağırlık verilmesi gerektiği Anayasaların çözümlemesi gereken asli problemlerden biri olmuştur. ?Özgürlük kural, sınırlama ise istisnadır.? Kuralından hareketle yürürlüğe girdiği günden itibaren toplumun farklı kesimlerinden ağır eleştirilere maruz kalan 1982 Anayasası, 2001 yılına gelene kadar beş kez değişikliğe uğramıştır. 2001 Anayasa değişiklikleri ile sınırlama rejimini belirleyen 13. madde de değişikliğe uğramış, ama eleştiri konusu olmaktan kurtulamamıştır.Anahtar kelimeler: temel hak ve özgürlükler, temel hakların sınırlanması, 1982 Anayasası, 4709 sayılı kanun, 13. madde

Summary:

Human rights and fundamental rights with their form regulated in constitutions are the rights which have existed since the mankind started to live in masses.Fundamental rights and freedoms which lays bare the difference between humans and other living things are assured in constitutions. Indicating fundamental rights and freedoms in constitutions one by one have not been enough, thus the necessity to limit these rights and freedoms in order to prevent a possible conflict of the rights and freedoms of individuals who live in the society.From authority and freedom, which one to give weight to in the regime of restriction has been one of the main problems which constitutions have to solve. Having received heavy criticism of different fractions from the point of the rule "Freedom is a rule, and restriction of freedom an exception."since the day it came into force, 1982 Constitution had been amended five times until 2001. Clause 13 which regulated the restriction regime was also amended in 2001 Amendments to the Constitution but still it could not manage to elude criticism.Keywords: fundamental rights and freedoms, restriction of fundamental rights, 1982 Constitution, law no. 4709, Article 13