Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Finansman Bilim Dalı

2012

2001 krizi sonrası yeniden yapılandırılan Türk bankacılığının 2008 küresel krizinden olumsuz etkilenen ülkelerden ayrışması üzerine bir model önerisi

A model proposal upon the differentiation of Turkish banking system that had been restructred after 2001 crisis from the countries that have been negatively affected from 2008 global crisis

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 314691

Tezi Bul
Özet:

Küreselleşme ile birlikte dünyadaki finansal sistem son otuz yıldır hem dünyada hem de ülkemizde ciddi bir değişim geçirmektedir. Bu değişim ile birlikte birçok gelişmekte olan ülke finansal sıkıntılar ile karşılaşmış ve bunun sonucunda oluşan ekonomik problemler toplumsal sorunların da tetikleyicisi olmuştur. Bu finansal sıkıntıların etkileri öncelikle bankacılık sektörü, sonrasında da birçok sektör üzerinde hissedilmiştir. Fakat burada bankacılık sektörünün etkilenmesi diğer sektörleri doğrudan etkilemiş ve kaynak tahsisi sıkıntısı baş göstermiştir. Bu anlamda bankacılık sisteminin bu tür krizlerde sağlam duruş sergilemesi önemlidir. Ülkemiz de 2001 yılında yaşadığı Cumhuriyet tarihinin en büyük krizini fırsat bilmiş ve bu sayede bankacılık sektörü baştan aşağı yapılandırılmıştır. Bu çalışmada da 2001 sonrası gerçekleşen yapılanmanın 2008 küresel krizinde sıkıntı yaşayan ülkelerden ülkemizi farklılaştırıp farklılaştırmadığı seçilen bazı bankacılık konu başlıkları üzerinden analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda ülkemizin analize tabi ülkelerden bazı alanlarda ayrıştığı ortaya çıkmıştır.

Summary:

The financial system both in the world and in our country has faced a serious change along with the globalization for the last thirty years. With this change, many of the emerging countries have encountered financial problems and the economic problems arised from these happenings have also triggered social problems in those countries. The effects of these problems have been felt previously in banking sector but afterwards in many sectors. Nevertheless, due to the effect on the banking sector, the related sectors have been also affected and thus fund allocation distress have arised. Therefore, soundness of banking sector in these crises is vital. Our country has taken the opportunity of 2001 crisis and due to this, the banking sector has been entirely restructured. In this study, whether the restructuring has differentiated Turkey from the other countries which have been negatively affected from 2008 crisis has been analysed. It was found that Turkey has been differentiated from the countries that have been under analysis in some aspects.