Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2001 Makedonya etnik çatışması ve çözümü: Çerçeve anlasmasına giden süreç

2001 Macedonian ethnic conflict and resolution: Outgoing process to framework agreement

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 219721 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2001 yılında Makedonya'da yasanan etnik çatısma tüm dünyanın dikkatini üzerinetoplamıs ve farklı sekillerde yorumlanmıstır. Bu çalısmada ilk önce, ?Çatısma veÇözüm Teorileri? üzerinden yola çıkılarak etnik çatısmaların ortaya çıkması veçözümü ile etnik çatısmaların önlenmesini amaçlayan barıs harekâtları açıklanmıs,daha sonra çatısma çözümü analizine göre bölge ve ülkenin kısaca tanımı yapılmıstır.Diğer bir deyisle, etnik çatısmaların önlenmesi, çatısmada barıs yapma ve barısıkoruma harekâtları ile bunun rolü ve önemi açıklandıktan sonra, Makedon-Arnavutetnik çatısmasının ortaya çıkmasındaki nedenler ve çatısmanın gelisimi iç ve dısetkenler ile birlikte, kronolojik bir sıra içinde incelenmistir. Çatısan tarafların, 2001Makedonya etnik çatısmasına yönelik farklı düsüncelerine ve temel argümanlarınayer verilmistir. 2001 Makedon-Arnavut etnik çatısması sürecinde, dıs etkenlerin rolüele alınmıstır. Arnavutluk'un, Makedon-Arnavut etnik çatısmasına yönelik tutumu veKosova Savası'nın Makedonya iç çatısmasındaki etkisine ayrıca yer verilmistir. Ensonunda, Makedonya'da Ohri müzakere süreci ile baslayan ve ?ÇerçeveAnlasması?nın imzalanmasıyla sonuçlanan ?barısa giden süreç? incelenmistir.Makedonya'da barıs ve istikrarın sağlanması: Anlasmanın Mecliste onaylanmasınaile NATO'nun Arnavutları silahsızlandırmasına bağlıydı; bu süreçte, Batı faktörününrolü ve etkisi de incelendikten sonra, Çerçeve Anlasmasının içeriği, taraflarınanlasmaya yönelik düsünceleri ve anlasmanın pratikte uygulanmasının önemiüzerinde durulmustur.Kısaca, önce çatısma ve çözüm teorilerine bakılmıs, daha sonra bu teorilerinMakedon-Arnavut etnik çatısması konusunda ne kadar geçerli olduğu sorusuna,çatısan tarafların ve uluslararası toplumun tüm farklı kaynaklarından veyorumlarından yararlanılarak, mümkün olduğunca tarafsız bir sekilde,?Makedonya'da barısın sağlanması süreci? ile cevap verilmeye çalısılmıstır. Aynızamanda, ?Çatısma ve Çözüm Teorileri?nin Makedonya gibi bölgenin istikrarı vegüvenliğini yakından ilgilendiren bir ülke söz konusu olduğunda geçerliolabileceğinin altı çizilmistir.

Summary:

2001 Macedonia ethnic conflict became one of the most important internationalproblems, called great attention and explained in different terms. In this thesis,firstly, I tried to explain formation of ethnic conflict and resolution, peace operationwhich was intended ethnic conflict prevention by using ?Conflict and ResolutionTheories?; secondly, according to the analysis of conflict and resolution the area andcountry were briefly defined. In other words, after the role and importance ofpeacemaking and peacekeeping operations for prevention of ethnic conflicts wereexplained, the reasons for arose of Macedonian-Albanian ethnic conflict and thedevelopment of the conflict with the internal and external effects was investigated inhistorical and chronological aspect. The discrete ideas and the basic arguments ofcontending groups in 2001 Macedonia ethnic conflict was evaluated. During 2001Macedonian-Albanian ethnic conflict, the role of external effects were discussed.Furthermore, attitude and impression of Albania and Kosovo war on Macedonian-Albanian ethnic conflict were depicted. Finally, ?The process through the peace? hasbeen inquired that began with Macedonia Ohrid negotiation process and ended bysigning of Framework Agreement. The ensuring of peace and stability in Macedoniawas directly related to the ratification of agreement in Parliament and NATO?sdisarmament of Albania. In this process, after the influence and role of the westernfactor investigated, the context of Framework Agreement, considerations ofconflicting groups about agreement and importance regarding implementation ofagreement in practice have been highlighted.In brief, firstly, ?Conflict and Resolution Theories? have been investigated, then, byusing all sources and interpretations of contending groups and internationalcommunity, the question that how these theories were valid in Macedonian-Albanianethnic conflict, tried to be answered by the peace process establishment inMacedonia. Also I tried to underline that; whenever a country like Macedonia whichaffects very closely the area stability and security ?Conflict and Resolution Theories?can be valid.