Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

2002 milletvekili genel seçimlerinde siyasi partilerin aldıkları oy oranlarının illere göre dağılımı ve bunun sosyo-ekonomik nedenleri

The vote rate distribution of 2002 deputy, political parties, general election according to cities and socioeconomic reasons

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 186922 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

B u çalışm ada 3 K asım 2002 M illetvekili G enel S eçim inin genel bir değerlendirilm esiyapılıp, % 10 seçim barajını geçen A K P ve C H P ' nin alm ış olduğu oyların illere göre dağılım ıverilerek; A K P ve C H P ' nin aldıkları oylar, eğitim sorunları, sağlık, din, istihdam , iş güvencesi,üretim , iletişim , ulaşım gibi tem el sosyo -ekonom ik nedenler çerçevesinde değerlendirilm iştir.A ynı zam anda ?T ürkiye'de S eçm en D avranışı ve S iyaset P rofili? araştırm asının verilerikullanılarak, seçm enin A K P ve C H P 'ye o y verm eyi düşünm esinin altında yatan nedenlerin vebir önceki seçim de oy verdikleri partiden neden vazgeçtiklerinin analizi yapılm ıştır. 2002seçim lerinde seçm en davranışı üzerinde yukarıda sayılan sosyo -ekonom ik nedenlerin büyüketkisinin olduğu saptanm ıştır.

Summary:

General themes of this study is the evalution of parliamentary general election on 3November 2002 and AKP and CHP, the major parties which passed the election barrage%10 and their votes per cities. In addition to this, the votes of major parties evaluated byproblems of education such as, health, religion, working, production, arrival, communicationand mass media. At the same time, the study has analysed, why constituencies voted AKPand CHP in elections of 2002 and why they were given up to support the parties that theyvoted before, using the data of research ?C onstituency B ehaviour and P rofiles of P oliticsG eneral S election?. Im portant finding of this study, the socioeconom ic reasons to be evaulatedin above, was very important on the behaviour of constituency in the parliamentary generalelection in 2002.