Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2008

2002?2006 Yılları Arasında Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunca görüş bildirilen pediatrik malpraktis iddiası içeren kararların incelenmesi ve tıbbi hataların tespiti

Evaluation of decisions that contains claims of pediatric malpractice decided by forensic medicine institution, 3 th Specialty Commission and Obtaining Medical Faults During the Years 2002?2006

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 225502

Tezi Bul
Özet:

Giriş ve Amaç: Bugün artık yüzyıllar öncesinin hekim hasta ilişkileri yoktur. Artık teknolojinin gelişimi ve ihtisaslaşma en küçük aşamada farklı bir uzmanın görev almasını ve zincirleme çok sayıda prosedürün hastaya uygulanması yaratmaktadır. Gelişen teknoloji bir yandan yaşamları kurtarırken, bir yandan da hekim-hasta ilişkisini kişisel/birebir ilişki çerçevesinden çıkarmakta, diğer yandan serbest piyasa ekonomisi içerisinde değerlendirilen sağlık hizmetleri sağlıklı olma ve bu hizmetleri kullanma hakkını sıradan bir alışveriş ilişkisine dönüştürmektedir.Bu tez çalışması ile, çocuklara müdahale eden hekim ve diğer sağlık personelinin, en çok hata yapılan noktalar konusunda bir kez daha aydınlatılması, hastalıklarını anlatamayan ve de zarara uğradıklarında kendilerini savunup haklarını arayamayan çocuklara daha az zarar gelmesi, sağlık çalışanlarına ve kurumlara yöneltilecek malpraktis iddialarının azaltılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Mahkemeler tarafından bilirkişi görüşü oluşturulmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilen (2002?2006 yılları arasında), 3. İhtisas Kurulunca incelenen ve tıbbi uygulama hatası iddiası içeren olgular (1458 adet) retrospektif olarak incelenmiştir. Bunların içerisinden 0?18 yaş (çocuk) olgulara (387 adet) tıbbi müdahalede bulunan sağlık mesleği mensupları hakkındaki kusurluluk durumları çeşitli boyutlarıyla istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.Bulgular ve Sonuç: Tıbbi Malpraktis iddiaları tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye' de de giderek artmaktadır. Kadın Doğum Uzmanlarının kusur iddiası ile karşılaşma oranı pediatristlere göre daha yüksektir. Olguların büyük bir kısmının acil servis kaynaklı olması prosedürel yaklaşımlara ihtiyaç duyduğumuzu göstermektedir. Iğdır ilinin nüfusuna göre daha çok malpraktis vakası ile karşılaması hususu bu alanda kayıt sistemi bulunmadığından başkaca araştırmalara ihtiyaç duyulduğu izlenimi yaratmıştır. Yeterli ve yetkili uzmanlar daha komplike ve daha ağır operasyonlara müdahale ettiklerinden, diğerleri daha az komplike ve daha yaygın bilinen müdahaleleri yaptıklarından uzmanların dava edilme ve daha çok tazminat istemiyle yüz yüze kalma ihtimalleri fazladır.Öneriler: Tıbbi Uygulama Hatası Uzlaşma Üst Kurulları teşkil edilmesi, sorunların zamanında çözümü ile malpraktis verilerinin sağlıklı tutulmasının sağlanması, Sağlık Hukuku İhtisas Mahkemelerinin kurulması ile dava süreçlerinin kısaltılması, Adli Bilimler dersinin Tıp Fak. müfredatına konulması, hizmet içi eğitimler ile malpraktis konusunun gündemde tutulması, Meslek derneklerince standartların ve prosedürel yaklaşımların belirlenmesi, kayıtların sağlam tutulması, hastanın gerçekten dinlenilmesi ve zaman ayrılması, konsültasyon istemekten çekinilmemesi, meslektaşların alenen eleştirilmemesi, aydınlatılmış rıza konusuna hassasiyet gösterilmesi öneriler arasındadır.

Summary:

Introduction and Objectives: There is no patient-physician relationship today as it used to be in centuries ago. From now on, improved technology and specialization makes it imperative that different experts have to take part in every small phase and creates practicing of continuous multiple procedures to the patients. While improved technology saves lives on the one hand, it takes out patient-physician relationship from personal/individual frame. On the other hand, health services that has been evaluated in the free market economy, changes the condition of being healthy or the right to use health services to commercial affairs. With this study it is aimed to; Clarify the physicians and other health professionals who have intervention with children about the most made mistakes , to decrease the harm to the children who can not express the diseases, can not defend themselves and search for rights when harmed, to decrease the claims of malpractice to the health workers and institutionsMaterial and Metods: The cases that contains claims of malpractice (number=1458) and had been sent to Forensic Medicine Institution during the years 2002?2006 by the courts to form expert opinion, had been evaluated by 3th Specialty Commission retrospectively. From the total, the condition of faultiness about relevant health occupation professionals who had medical intervention to 0- 18 years child cases (number=387) had been evaluated by statistical dimensionsResults and Conclusion: The claims of medical malpractice is increasing in Turkey as in all other countries in the world. The probability to encounter a claim of faultiness is higher in gynaecologists than pediatrists. The majority of cases originated from the emergency room and this pointed out that we need procedural approaches. The city Igdır had more malpractice cases when we compare the cases with population. Because there is absence of regular case recording, other investigations have to be made. Since sufficient and authorized experts usually intervene to complicated and tougher operations , others usually perform less complex and better known interventions, experts have a higher probability of being lawsuited and come across with more indemnity demandRecomendations: The establishment of Medical Malpractice Supreme Committee to be formed,setting up Health Law Specialty Courts to shorten the process of a lawsuit, establishing Forensic Science Class in medical school curriculum, putting the malpractice on the agenda by in internal educations, determining the standarts and procedural approaches by occupation societies, keeping medical records properly, listening of the patient honestly and separating time, not hesitating to consultate the patient, not criticizeing the colleagues overtly, acting a considerate manner for clarified consent are some of the suggestions.