Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2003-2008 tarihlerinde çocuk gastroenteroloji polikliniğine başvuran 380 kronik Hepatit B hastasında yapılan retrospektif çalışma

Retrospective evaluation of 38o with chronic Hepatitis B patients that admitted our pediatric gastroenterology between 2003 and 2008 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 243397 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı pediatrik kronik hepatit B infeksiyonlarının cinsiyet ve yaş dağılımı, bulaş yolu, başvuru şikayeti ve klinik bulguları, kan alan hastaların yüzdesi, hastalarda aile pozitifliği, laboratuar sonuçları, kronik taşıyıcı ve kronik aktif hepatit B oranları, biopsi yapılan hastaların biopsi sonucu ve biopsi sonucuyla hepatit seroloji arasındaki ilişki, tedavi yapılan hastaların; tedavi süresi, ilaç kombinasyonları ve başarısını değerlendirmektır. Kronik HBV infeksiyonu olan çocukların ileride %25 `e varan oranlarda HBV `ye bağlı hepatoselüler karsinoma veya siroz geliştirme riski vardır. Bu yüzden HBV Dünya Sağlık Örgütüne göre tüm dünyada sık rastlanan ölüm nedenleri arasında 9.sırada yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinden özellikle Diyarbakır'dan genlelikle %10'un üzerinde değerler bildirilmektedir. Bu çalışma, kronik hepatit B'yi gündeme getirerek başta hastalık bulaşıcılığını önlemek ve aşılamayı gündeme getirerek Anti-HBs negatif tüm kişilere kümülatif aşı yapmayı amaçlamaktadır.Materyal ve metod: Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD'de Çocuk Gastroenteroloji polikliniğine 2003- 2008 tarihleri arasında başvurup kronik hepatit B tanısı alan hastalardı. Başvuru yaşı ve doğum yeri, cinsiyeti, başvuru şikayeti ve klinik bulguları; kardeşlerde, annede ve babada HBV (+)'liği; vücut ağırlığı ve boyları; diş çekme, cerrahi müdahale ve kan trasfüzyonu hikayesi kaydedildi. Laboratuar değerlerinden; WBC, HCT, PLT, AST, ALT, T.prot, Alb, PT, APTT, HBsAg, Anti-HBsAg, HBeAg, AntiHBeAg, Anti-HBcIgM, Anti-HBcIgG, HBV DNA, Batın USG sonuçu, biopsi yapılmışsa biopsi sonuçu ve ayrıca tedavi başlanan hastaların tedavi süreleri, kaç ilaçla başlandığı ve tedavi sonrasında tedavinin başarısını değerlendirmek için bakılmış olan (AST, ALT, HBeAg, Anti-HBeAg, HBV DNA) sonuçları kaydedilmiş olup poliklinik takibine alınan 380 olgu retrospektif olarak incelenmiştir.Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 247'si erkek (%65), 133'ü kızlardan (%35) oluşmaktaydı. Tüm hastaların yaş ortalaması (8.6) yıl olup yaşları 1- 17 arasında değişmekteydi. Erkeklerin yaş ortalaması (8.3) yıl, kızların yaş ortalaması (9.1) yıl idi. Hastaların yaş dağılımına baktığımızda %83'ünün 5- 15 yaş grubunda olduğu görüldü. Hastaların %47.6'lık kısmının hiçbir şikayeti yoktu. Hastalığın tanısı bu hastalarda ya rutin kontrol esnasında ya da ailenin diğer bireylerinde hastalığın pozitif olması üzerine yapılan tetkikler sonucunda tanı almıştı. Fakat şikayetlerin geneline baktığımızda daha çok halsizlik ve iştahsizlikle başvurduğunu görüyoruz. Yine de karın ağrısı, eklem ağrısı, büyüme gelişme geriliği ve sarılıkla da sıklıkla başvurmaktadırlar. Klinik bulgularına baktığımızda tüm hastaların %74'ünde klinik bulgularının normal olduğu görülüyor. Fakat klinik bulgusu olan hastalara baktığımızda da en çok sklerada ikter olmasına rağmen hepatomegali, lenfadenopati, döküntü ve yaygın ikter gibi klinik bulguları da vardı. Yine baktığımızda hastaların %75.5'i Diyarbakır'da yaşadığını, Mardin'de ise hastaların %7.1'i, Batman'da %10.2'si ve %4.7'si Siirt'te yaşamaktaydı. HBV DNA(+) hastaların yaklaşık %31'ine biopsi yapıldığını ve biopsi yapılan hastaların %72'sinde sonucun kronik aktif (orta- ağır) hepatit B ve %28'inde de kronik aktif(hafif) hepatit B sonucu çıktı. Merkezimizde tedavi gören hasta sayısı 56 kişi ve bu kişilerin %55.3'ü tedaviden fayda gördü.Sonuç: Çalışmaya alınan hasta grubunda erkeklerin oranı daha fazla bulundu ve dağılımın erkek cinsiyetinde daha yüksek sayıda olduğu anlaşıldı. Hastalarımızın yaş ortalaması 8.6 yıl olarak belirlenmiştir. Laboratuar değerlerine baktığımızda; AST:95±235, AST:98±199, Alb:3.6±0.47, T.prot:6.7±0.51, HCT:36±3.1, PLT:312±94, WBC:8.6±3, PT:13.3±2.3, APTT:31.35±4,bil:0.6±019 sonuçları bulundu. Yinede hastalarımıza baktığımızda beş tanesinde HCT'in düşük olduğu, altı tanesinde PLT'in düşük olduğu, üç tanesinde WBC''sinin yüksek olduğu sonucu çıktı. ALT ve AST ile kronik aktif hepatit B arasında anlamlı ilişki bulundu. HBV DNA açısından kronik aktif veya kronik taşıyıcı hepatit B arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu kanıtlandı. HBV DNA ile HBeAg arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu kanıtlandı. Hastaların ESR değerlerine baktığımızda %35.4'ünde yüksek olduğu ve ESR kronik aktif hepatit B'li hastalarda anlamlı olduğu görüldü. Hastalarımızı incelediğimizde HBV DNA(+) hastaların yaklaşık %31'ine biopsi yapıldığını ve biopsi yapılan hastaların %72'sinde sonucun kronik aktif (orta- ağır) hepatit B ve %28'inde ise kronik aktif ( hafif ) hepatit B sonucu çıktı. Merkezimizde tedavi gören hasta sayısı 56 taneydi. Hastarlara interferon altı ay ve lamuvidin ise iki yıl verilmiş. Bu tedaviden fayda gören hastaların oranı ise %55.3 gibi bir değerdir.

Summary:

Aim: The study aims to evaluate paediatric chronic Hepatitis B infections in terms of their sex and age-dependent distribution, the way of infection, the type of complaint applied for, clinical findings, the percentage of patients receiving blood, the rate of in-family positiveness, laboratory results, the rate of chronic carriers and chronic active hepatitises, biopsy results for the patients undergone biopsy and the relation between biopsy and hepatitis serology, the treatment period of the patients receiving treatment, combinations of medicines and their achievements. The children with chronic HBV infections are expected to convey the risk of HBV-related hepatocellular carcinoma or cirrhosis in the future years, at a rate up to 25%. According to the World Health Organisation, HBV ranks the 9th among the most common types of death causes all over the world. In the South-eastern Anatolian Region (Turkey), particularly in Diyarbakir, the rate of HBV-related infections is generally over 10%. Therefore, this study aims firstly to prevent the infection of chronic Hepatitis B and to implement cumulative vaccination for anybody with Anti-HBs negative by keeping the vaccination on the agenda.Materials and Methods: The patients diagnosed with chronic Hepatitis B during their applications to the Infancy Gastroenterology polyclinic, Department of Infancy Health and Diseases, Faculty of Medicine, University of Dicle, between the years 2003-2008 were included in the study. Their ages, birth places, sexes, complaint types, clinical findings, in-family HBVs, body weights, heights, dental extractions, surgical operations, and blood transfusion histories were recorded. The following tests were applied to 380 subjects retrospectively, WBC, HCT, PLT, AST, ALT, T.prot., Alb., PT, APTT, HBsAg, Anti-HBsAg, HBeAg, Anti-HBeAg, Anti-HBcIgM, Anti-HBcIgG, HBV DNA, abdominal USG results, biopsy where necessary. Based on the outcomes from the above tests, 56 patients were decided to receive treatment. The number of medicines applied and the period of treatment were evaluated. The following tests were also measured to evaluate the success of the treatment, AST, ALT, HBeAg, Anti-HBeAg, and HBV DNAFindings: Of all the patients in the study, 247 were men and 133 women. The mean value for ages was 8.6 years while the ages ranged between 1-17 years. The mean value obtained for men was 8.3 while it was 9.1 for women. From the age distribution of the patients, it can be inferred that 83% of them were between 5- 15 years. 47.6% of them had no complaints at all. Patients were diagnosed either during their routine checks or through the tests because of possessiveness in their family. However, judging from the most of the complaints, it is understood that the most of these patients applied to the polyclinic had the complaints like debility or appetitive disorders. Indeed, other complaints like stomach-aches, joint-aches, developmental-growth retardations, and jaundice were also among the most common types. Clinical findings were normal for 74% of the patients. However, although most of patients had scleral icterus, they also displayed some other findings such as hepatomegaly, lymphadenopathy, skin eruption, and common icterus. The location of the patients were recorded as follows; 75.5% in Diyarbakir, 7.1% in Mardin, 10.2% in Batman, and 4.7% in Siirt. About 31% of patients with HBV DNA(+) underwent biopsy and concequently 72% of them were found to have chronic active (medium-severe) Hepatitis B and the remaining 28% have chronic active (slight) Hepatitis B. Treatments applied to 56 patients in our facility, and it was found that 55.3% of them benefited from treatments.Results: The rate of men and the distribution among men were found higher. The mean value of ages was 8.61. The laboratory findings were measured as follows; AST:95±235, AST:98±199, Alb.:3.6±0.47, T.prot.:6.7±0.51, HCT:36±3.1, PLT:312±94, WBC:8.6±3, PT:13.3±2.3, APTT:31.35±4,bil:0.6±0.19 . Of all the patients, HCT was found low in 5; PLT was found low in 6; and WBC found high in 3. It was also found that there was a significant relationship between ALT-AST and chronic active hepatitis. It was proven that in terms of HBV DNA there is a statistically significant relationship between chronic active and chronic carrier Hepatitis B. Indeed, it was shown that there is a statistically significant relationship between HBV DNA and HBeAg. ESR values were found high in 18.1% of patients, and they were significantly correlated with ESR chronic active Hepatitis B patients. Biopsy was applied to patients (31%) with HBV DNA(+) and it was observed that 72% of them had chronic active (medium-severe) Hepatitis B and 28% of them had chronic active (slight) Hepatitis B. 56 patients received treatment at our facility. To these patients, interferon was given for 6 months, and lamuvidin for 2 years. The percentage of patients that benefited from this treatment was about 55.3%.