Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

2011

2004-2009 tarihleri arasında kliniğimize başvuran epilepsi tanılı olguların sınıflandırılması ve izlemine yönelik geriye dönük değerlendirme

A classification of epileptic seizures and syndromes of patients with epilepsy followed in our pediatric neurology out-patient clinic between 2004-2009: A retrospective evaluation

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 336568

Tezi Bul
Özet:

Amaç: Epilepsi çocuk ve adölesanlarda sık görülen nörolojik hastalıklardandır. Uygun tedavi ve prognoz için sınıflama önemlidir. 1960'lı yıllardan başlayarak Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği (ILAE) Sınıflama ve Terminoloji Komisyonu tarafından epilepsi sınıflandırılması yapılmakta ve halen sürdürülmektedir. Çalışmamızın veri toplanmasına katkısı olabileceğini umuyoruz.Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2004 - Aralık 2009 tarihlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Polikliniği'nde izlenen 2 ay - 16 yaş arasında 533 epilepsili çocuk yaş, cinsiyet, görüntüleme bulguları, nöbet tipi, epileptik sendrom, epileptik nöbet ve sendromlarla ilişkili hastalık ve antiepileptik tedavi açısından geriye dönük olarak araştırıldı. Tanı ve sınıflama için ILAE kriterleri kullanıldı.Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %52,5'i erkekti. Çocukların %56,5'inin parsiyel, %43,5'inin jeneralize tipte nöbet geçirdiği görüldü. İleri yaşlarda parsiyel nöbetler daha sıktı (p<0,001). Çocukların %53,3'ünde lokalizasyona bağlı, %37,1'inde jeneralize epilepsiler ve sendromlar görüldü. İlk yaş içinde jeneralize epilepsiler ve sendromlar, ileri yaşlarda lokalizasyona bağlı epilepsiler sıktı (p<0,001). West sendromu en sık görülen epileptik sendromdu (%8,2). Çocukların %47,1'inde eşlik eden bir hastalık saptandı. Perinatal iskemi en sık gözlenen hastalıktı (%9,8). Etiyolojide % 49,3 ile çoğunluk semptomatikti. Çocukların %55'i tek, %20,6'sı üç ve üçten fazla ilaç kullanmaktaydı. En sık tercih edilen ilaç valproattı.Sonuç: Çalışmamızda lokalizasyona bağlı epilepsilerin jeneralize epilepsilerden daha sık görülmesi ve ilk yaşta jeneralize epilepsilerin oranının yüksek olması epidemiyolojik çalışmalarla uyumluydu. İdyopatik epilepsiler düşük oranda görülürken, semptomatik etiyolojide perinatal olaylar ve metabolik hastalıklar daha sıktı. Tedavide politerapi oranlarının yüksekliği dikkat çekti. İki durum birlikte değerlendirildiğinde perinatal sorunların ve akraba evliliğinin sık görüldüğü gelişmekte olan ülke çocuklarında dirençli epilepsilerin önemi vurgulandı.

Summary:

Objective: Epilepsy is one of the most common neurologic disorders in children and adolescents. An accurate diagnosis and classification of epilepsy is essential for instituting appropriate treatment and determining the prognosis. Beginning from the 1960?s international epilepsy specialists gathered and worked to lay down foundations of classification schemes of epileptic seizures and epileptic syndromes. The attempts to provide a new classification for epileptic seizures and syndromes is to be continued by the newly appointed International League Against Epilepsy (ILAE) Commission on Classification and Terminology. We believe that the results of our study may provide data for the coming generation.Patients and methods: We retrospectively evaluated the files of 533 patients with epilepsy aged between 2 months and 16 years who were followed in our clinic between January 2004 and December 2009 for age, sex, seizure type, epileptic syndrome, imaging findings, disorders associated with epileptic seizures and epileptic syndromes, and antiepileptic therapy. ILAE criteria were used for the diagnosis and classification of the epileptic seizures and epileptic syndromes.Results: 52.5% of the children were boys. 56.5% of the children had partial seizures and 43.5% of them had generalized seizures. Partial seizures were more common at later ages (p<0.001). 53.3% of the children had localization-related epilepsies and syndromes and 37.1% of them had generalized epilepsies and syndromes. Generalized epilepsies and syndromes were more frequent in the first year of life whereas localization-related epilepsies and syndromes were more common at later ages (p<0.001). West syndrome was the most frequent syndrome (8.2%). Other disorders were found to be associated with epilepsy in 47.1% of the children. The most common associated phenomenon was perinatal ischemia (9.8). A majority of the children had symptomatic etiology (49.3). 55% of the children were on mono-therapy whereas 20.6 % of them were on polytherapy with >3 drugs. The most common of which was valproate.Conclusions: Our results such that localization-related epilepsies were found to be more frequent compared to generalized epilepsies and also generalized epilesies were more common in the first year of life were in accordance with the previous reports on epilepsy. However, there was a significant difference when the etiology is considered. For example the idiopathic epilepsies were less common among our population whereas symptomatic etiologies such as perinatal insults and inborn metabolic diseases were more frequent. It was also noticed that polytherapy was considerably high. The presence of a high frequency of symptomatic and/or cryptopgenic etiologies in our group together with a necessity for polyfarmacy was believed to be that intractable epilepsies of childhood was an important issue for developing countries.