Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında hacze takipli iştirak

Attachment by execution proceeding in the context of Turkish enforcement and bankruptcy code

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375941 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

'2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Kapsamında Hacze Takipli İştirak' başlıklı tez çalışmasında bir mal, hak veya alacağa haciz konulması halinde, başka bir alacaklının hangi şartlarla bu hacze iştirak edebileceği ve hangi esaslara göre paylaştırma yapılacağı incelenmiştir. Hacze iştirak takipli ve takipsiz olmak üzere iki türdür. Hacze takipli iştirakin uygulama alanı daha geniş olduğundan tezin kapsamı bu yönde belirlenmiştir. Bir alacaklının daha önce koyulan kesin bir hacze iştirak edebilmesi için İİK m.100'deki şartları taşıması gerekir. Bu şartlar alacaklının takibe girişmesi, alacağının ilk haczi koyan alacaklıdan önce doğduğunu İİK m.100'de öngörülen belgelerle ispat etmesi ve hacze iştirak süresi içinde talepte bulunmasıdır. Bu süre satılan mal tutarının vezneye girmesine kadardır. Eğer ilk haciz ihtiyati hacizse daha sonra aynı mal üzerine bir kesin haciz konulursa bu durumda, ihtiyati haciz İİK m.100'deki şartları taşıımak kaydıyla geçici olarak ve kendiliğinden iştirak eder. Daha sora konulan kesin haciz özel alacak olabileceği gibi bir kamu alacağı da olabilir. Son olarak belirtmek gerekir ki kanun koyucu maaş ve ücret haczinde hacze iştiraki kabul etmemiştir. Anahtar Kelimeler: Haciz, Hacze İştirak, Hacze Takipli İştirak

Summary:

The subject of our thesis is attachment by execution proceeding in the context of Turkish Enforcement and Bankruptcy Code. Participation to an attachment has two types in our Enforcement Law. The creditor can participate to the attachment by execution proceeding. In some cases the creditor does not need to start execution proceeding. The main topic of our study is attachment by execution proceeding which is stated in Turkish Enforcement and Bankruptcy Code 100. Article 100 gives right to a creditor to attach an item that have already been attached. The creditor must fullfill the conditons that is stated in article 100. These conditions are precedence, time and document. However, there is a specific rule for provisional attachment's participation to an attachment. In the first part of our thesis, we clarify the attachment and participation to an attachment as a concept. In the second part of our study, we examine detailed the attachment by execution proceeding in Turkish Enforcement and Bankruptcy Law. In the last part, we analysed some specific rules of the attachment by execution proceeding. This thesis has been written in the light of decisions of Supreme Court of Appeal and different prospects of law doctrine. Key words: Attachment, Participation to an Attachment, Attachment by Execution Proceeding