Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2005-2009 yılları arasında kliniğimize pnömoni tanısıyla yatırılan hastaların tanı ve tedavi açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi

Retrospective assessment of our patients who were hospitalized to our clinic with pneumonia diagnosis between 2005 and 2009 in terms of diagnosis and treatment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337327 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: TKP ve HKP tanılarıyla hospitalize edilen hastalarımızın yaşları, yakınmaları, laboratuvar bulguları, komorbiditenin ve yaşın pnömoni şiddetine etkisi, hastanede kalış süreleri ve tedavi etkinliğinin araştırılması Yöntem: Çalışmamızda 148 hasta dosyası incelendi Bazı dosyalar, içindeki raporların eksik olması nedeniyle çalışmaya alınmadı Hastaların yaş, cinsiyet, özgeçmiş, fizik muayene, laboratuvar bulguları, tedavide kullanılan ajanlar, prognoz bilgileri kaydedildi Bulgular ve Sonuç: Hastalarımızın 135'i TKP, 13'ü HKP iken, % 56'sını erkek, % 44'ünü kadın cinsiyet oluşturmaktaydı TKP hastalarımızda en sık komorbiditelerin solunumsal hastalıklar (% 44 9) ve malignite (% 29 2), HKP hastalarımızda ise DM olduğu belirlendi Hastalarımızda en sık semptomlar öksürük, balgam, halsizlik ve dispne; en sık oskültasyon bulgusu ise inspiratuar ral idiRadyolojik olarak TKP hastalarımızın % 70'inde tek taraflı (% 60'ı sağ), % 30'unda bilateral (komorbiditesi olan olgularımızda bilateral tutulum daha fazla), % 7'sinde multilober tutulum görüldü TKP hastalarımızın balgam kültürlerinde sırasıyla en sık S pneumoniae (% 21 5), flora bakterileri (% 9 6) ve H influenza (% 4 1) ; HKP hastalarımızda ise en sık S pneumoniae ve Acinetobacter spp ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Purpose: Research for our patients who are hospitalized by community acquired pneumonia (CAP) and hospital acquired pneumonia (HAP) diagnoses in terms of their ages, complaints, laboratory findings, effect of comorbidity and age to pneumonia severity, duration of hospital stay and treatment effectiveness Method: 148 patient files were reviewed in our study Some files were not included in the study due to their missing reports Patients ages, genders, biographies, physical examinations, laboratory findings, agents used in treatment and prognosis information were recorded Findings-Result: 135 patients were CAP and 13 were HAP, and 56 % of the patients were male and 44 % female The most frequent comorbidities for our CAP patients were identified as respiratory diseases (44 %) and malignancy (29 2 %), and DM for HAP patients The most frequent symptoms were cough, sputum, fatigue and dyspnea, and the most oscultation finding was ral Radiologically, unilateral involvement was experienced in 70 % of our CAP patients (60 % of which is right), bilateral was in 30 % (which is more in cases with comorbidity) and multilober in 7 % In CAP Patients sputum cultures; S pneumoniae (21 5 %), flora bacteria (9 6 %) and H influenza (4 1 %) were observed respectively, and in HAP Patients, S pneumoniae and Acinetobacter spp ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.