Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Psikiyatri Anabilim Dalı

2005-2009 yıllarında Kocaeli Adliyesi'nde görülen cinsel istismar konulu davalarda sanık ve mağdur çocukların sosyo demografik özellikleri ve suçun niteliği

Accused and victim children's socio demographic characteristics and the characteristic of crime at the sexual abuse themed cases that seen at the Kocaeli Court Among the 2005-2009 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 288973 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2005-2009 Yıllarında Kocaeli Adliyesi'nde Görülen Cinsel İstismar Konulu Davalarda Sanık ve Mağdur Çocukların Sosyo Demografik Özellikleri ve Suçun NiteliğiAmaç: Araştırmada Kocaeli Adliyesi'nde 2005-2009 yılları arasında açılan ve karara çıkan cinsel istismar konulu davalara bakılarak adalet sistemine yansımış vakalar üzerinde çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalmanın cinsiyetlere göre dağılımını değerlendirmek, mağdur ve sanık çocukların sosyo-demografik özellikler açısından profilini çıkartmak, cinsel istismar suçlarının nitelikleri bakımından dağılımı ile ilgili bilgi edinmek amaçlanmaktadır. Sonuç olarak bu tür suçları önlemeye yönelik alınabilecek tedbirler ile ilgili bilgi edinmek amaçlanmaktadır. Araştırmanın cinsel istismarı önlemeye yönelik programlara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. Dosyalarının taranması ile elde edilen veriler araştırmacının kendisi tarafından hazırlanan bilgi formuna aktarılmış ve ?SPSS 13.0 for Windows? programı ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Kocaeli Adliyesi'nde görülen cinsel istismar konulu 493 dosya incelenmiştir. Olayların %22,5'i sanığın evinde gerçekleşmiştir. %85,8'inde sanık ve mağdur birbirini tanımaktadır. %37,9'unda sanık mağdurun sevgilisidir. Mağdur çocukların %43,6'sı 15-18 yaş arasındadır. %81,0'ı kız çocuğudur. Mağdurların %6,3'ünün olay sonrasında psikolojisi bozulmuştur. Sanık çocukların %68,8'i 15-18 yaş arasındadır. 192 çocuk sanığın tamamı erkek çocuktur. %95,8'i olayın hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabilecek durumdadır. %69,3'ü iddia edilen suçu kabul etmemektedir.Sonuç: Kız çocukları erkek çocuklarından daha fazla cinsel istismara maruz kalmaktadır. Cinsel istismar sanıkları genellikle erkektir ve mağdurun tanıdığı bir kişidir. Sanıkların büyük kısmı mağdurdan yaşça büyüktür. Cinsel istismar olaylarını anlamak bu olayların özelliklerini bilmekle mümkündür. Cinsel istismar mağduru çocuklar ve sanık çocukların profilini çıkartarak ve cinsel istismar olaylarının niteliklerini belirleyerek risk altındaki grupların belirlenebileceği, bu gruplara yönelik çalışmalar ile cinsel istismar olaylarının azaltılabileceği, yeni vakaların önlenebileceği düşünülmektedir.

Summary:

Accused and Victim Children's Socio Demographic Characteristics and the Characteristic of Crime at the Sexual Abuse Themed Cases That Seen at the Kocaeli Court Among the 2005-2009 YearsAim: At the research, it is intended that to evaluate the distribution of gender of exposure to childhood sexual abuse, to define victim and accused children?s profile in terms of socio-demographic characteristic, to learn about distribution of sexual abuse crimes in terms of nature with looking at sexual abuse themed cases that sued and resolved at Kocaeli Court among the 2005-2009 years and reflected in the justice system. As a result, it is intended that to learn about the measures which are prevent these types of crimes. It is thought to the research is contribute to sexual abuse preventive programs.Method: Research is planned as a descriptive research. The datas that obtained by scanning of the files were transferred to the data sheet that prepared by the researcher itself, and evaluated with the "SPSS 13.0 for Windows" program.Results: 493 files that sued at Kocaeli Court and themed about sexual abuse were examined. 22,5 persent of the events took place in the house of the accused. At the 85,8 percent of them, accused and victim had known each other. At the 37,9 percent of them, the accuseds were the boyfriends of the victims. 43,6 percent of victim children were among between 15-18 years. 81,0 percent of them were girls. The psychology of the 6,3 percent of victims were disturbed after event. 68,8 percent of accused children were among between 15-18 years. 192 accused children were all boys. 95,8 percent of them were able to understand that legal meaning and consequences of the event. 69,3 percent of them didn?t accept the crime that maintained.Conclusion: The girls are exposed to sexual abuse more than the boys. Generally accused of sexual abuse are men and familiar to the victim. Most of accuseds are older than victims. It is possible that to understand the events of sexual abuse with knowing the characteristics of these events. It is considered that the risk groups can be identified, incidents of sexual abuse can be reduced and new cases can be prevent with studies thought to these groups by defining sexual abused children?s and accused children?s profile and sexual abuse events?s characteristics.