Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Çocuk Sağlığı Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2005-2010 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil ve Genel Pediatri Polikliniğine başvuran 2-10 yaşları arası çocuklarda artrit/artralji sıklığı ve etyolojisi

Assesment of patients between the age of 2-10 years old presenting with arthritis and artralgia in years of 2005-2010 periods to the Pediatric Emergency Department and the Department of General Pediatrics of Istanbul Medical Faculty Istanbul University Pediatric Enstitue

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 319340 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

SEVİLİR BURUCU Rahime, 2005-2010 yılları arası İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil ve Genel Pediatri Polikliniğine atrit /artralji şikayetiyle başvuran 2-10 yaş çocuklarda etiyoloji ve sıklık. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü - İstanbul , 2012Artrit herhangi bir eklemde şişlik, kızarıklık, ısı artışı ya da fonksiyon kaybından herhangi birisinin görüldüğü yangısal durumdur. Artralji ise salt ağrının bulunduğu diğer yangısal ölçütlerin saptanmadığı durumdur. Pediatrik yaş grubunda eklem şikayetleri sık görülen semptomdur ve çok farklı hastalıkların ilk belirtisi olabilir.2005-2010 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil ve Genel Pediatri Polikliniğine 2-10 yaş artrit/artralji şikayetiyle başvuran hastalardaki etiyolojinin belirlenmesi, konulan tanılar ile (örn. romatizmal hastalıklar, malignite, enfeksiyöz hastalıklar) başvuru anındaki şikayet, fizik muayane bulguları ve laboratuvar bulguları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.Çalışmaya 25.456 hastadan artralji veya artrit şikayeti olan 622 hastanın 400'ü alındı. Dosya kayıtları eksik olduğu için 222 hasta çalışma dışında bırakıldı. Araştırmaya alınan hastaların yaş ortalaması 6,13±2,63 yaş (median:6,00) idi. Erkek/kız oranı:1.33 saptandı.Hastaların %64,3'ü (n:256) artralji ve %35,7'si (n:142) artrit ile başvurmuştu. Olguların %88.6'sı akut, %11.4'ü ise kronik eklem şikayeti ile başvurmuştu. Artrit/artralji ayrımı yapılmaksızın etiyoloji sıralamasında 1.sıklıkta (%19,6) reaktif artrit, 2.sıklıkta (%14,5) HSP, 3.sıklıkta (%11,6) AAA, 4.sıklıkta (10.2) ARA bulunuyordu. Artrit tanısı alanlarda ise 1.sıklıkta (%21.5) ARA, 2.sıklıkta (%16.6) JİA ve septik artrit, 3.sıklıkta (%6.9) reaktif artrit, 4.sıklıkta(%5.5) HSP yer almakta idi.Çalışmamızda en sık tutulan eklemler sırasıyla diz (%47.7), ayak bileği ( %33.6 ), dirsek(%8.3), el bileği (%6.9) idi. Odds oranları incelendiğinde dizde artralji şikayeti ile başvuran hastada en olası tanı AAA, ayak bileğinde artralji durumunda en olası tanı HSP, kalçada artrit saptanan hastada en olası tanı septik artrit, el bileğinde artrit saptanan hastada en olası tanı JİA, dizde artrit saptanan hastada en olası tanının ARA olabileceği bulundu. Reaktif artrit, HSP, AAA tanısı alanlarda artralji daha sık iken ARA, JİA tanısı alanlarda artritin daha sık görüldüğü saptanmıştır.Tanılara göre tutulan eklemler incelendiğinde reaktif artrit, AAA, ARA, viral enfeksiyon ve septik artritte en sık diz, HSP'de en sık ayak bileği, JİA'da en sık diz tutulumu gözlenmiştir.Artrit bulgusu olan hastalarda artralji bulgusu olan hastalara göre lökositoz ve ESH anlamlı derecede yüksek oranda saptanmıştır. CRP değerindeki artış artritli hastalarda daha yüksek saptanmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.Artrit/artralji şikayeti olan hastada şikayetin süresi (akut/kronik), gezici ve tekrarlayıcı özelliği, hangi eklemin tutulduğu, ek şikayet ve muayene bulguları, tam kan sayımı, ESH ve CRP düzeyleri ve diğer ek laboratuvar tetkikleri ayırıcı tanıda yol gösterici olabilir. Tanıda öykü, fizik muayene çok önemli olmakla birlikte destekleyici laboratuvar bulgularının varlığı da değerlidir.

Summary:

SEVİLİR BURUCU Rahime, Assesment of patients between the age of 2-10 years old presenting with arthritis and artralgia in years of 2005-2010 periods to the Pediatric Emergency Department and the Department of General Pediatrics of Istanbul Medical Faculty Istanbul University Pediatric Enstitue -Istanbul , 2012.Arthritis is an inflammatory condition which is characterized by swelling, redness, warmth or loss of function, while athralgia is a condition of pain without other manifestations.The aim of the study was to determine demogrophic properties and the diagnosis of patients between the age of 2 and 10 years old presenting with arthritis or arthralgia to our clinics and to assess the relationship between signs, symptoms, laboratory findings and the diagnosis (e.g rheumatological diseases, infection related diseases, malignancy) and also to compare the data with the other countries.In this study, 25.456 patients had applied to our clinics between the years of 2005-2010 and 622 from them had symptoms of arthritis and arthralgia. The four hundred patients from six hundred twenty two who had arthritis or artralgia symptoms were admitted to study as the files of 222 patients were lost. The mean age of sample was 6,13±2,63 (median:6.00). The rate of male to female was 1.33. The sixty four percent of them (n:256) applied with arthralgia while the rest of them (n:142) with artrithis.The eighty eight percent of the cases had acute and the rest of them had chronic arthritis symptoms. The most common cause of the cases were reactive arthritis (%19,6), HSP (%14,5), FMF (%11,6) and RF (%10,2) respectively without any discrimination of atrhitis and arthralgia. Within the patients who diagnosed with arthritis mostly seen ethiology were RF (%21,5), JIA and septic arthritis (%16,6), reactive arthritis (%6,9) and HSP (%5,5) respectively.In our study, the most commonly effected joints were the knee (47.7%), ankle (33.6%), elbow (8.3%) and wrist (6.9%) respectively. When examined the odds ratio, the most likely diagnosis of the patients with complaints of knee arthralgia was FMF,in the event of the ankle arthralgia the most likely diagnosis was HSP, in the case of hip arthritis, septic arthritis was the most likely diagnosis , within the patients who had wrist arthritis JIA was the most likely diagnosis , and RF was the most likely diagnosis in the case of knee arthritis.The symptoms of arthralgia were more often in the case of reactive arthritis, HSP and FMF while the symptoms of arthritis were more frequent within the patients diaognosed with ARA and JIA. When the arthrits analyzied according to involvement, the most involved joint was knee in reactive arthritis, FMF, RF, viral infection, septic arthritis and JIA while the mostly involved joint was ankle in HSP.Leukocytosis and ESR were significantly higher in the patients with signs of arthritis than patients with arthralgia; although a higher rate of increase in the value of CRP was observed, it was not statistically significant.As a result, in a patient with arthritis and arthralgia; age, duration of complaint, migratory and recurrent character, type of involved joint, other symptoms, complete blood count, ESR, CRP and the other laboratory investigations might guide to help to differantial diagnosis. History and physical examinations could be so important whereas laboratory findings are also significant.