Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

2005 ve 2006 ilköğretim programlarının ?müze eğitimi? açısından değerlendirilmesi

Evaluation of museum education of primary education programs developed in 2005 and 2006

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 234617 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, 2005 ve 2006 ilköğretim programlarında müzeeğitimi ile ilgili mevcut durumu saptayarak, uygulamada ortaya çıkansorunları öğretmen görünlerine dayalı olarak belirlemektir. Tarama modeliniteliğinde olan araştırmanın çalışma evreni 2005 ve 2006 (1?5. sınıflar)ilköğretim programlarında yer alan müze eğitimine ilişkin kazanımlar; çalışmagrubunu ise Ankara ili, Yenimahalle ilçesi 58. bölge okullarındaki sınıföğretmenleri ve Alacaatlı İ.Ö.Okulu 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.Mevcut durum saptaması, doküman incelemesi yöntemiylesayısallaştırılarak yüzdeye dönüştürülmüştür. Çalışma grubundanöğretmenlere görüşme formu uygulanmış, öğrencilerle ise katılımcı gözlemyoluyla müzede uygulama yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde iseyüzde dağılımı ve betimsel analizden yararlanılmıştır.Araştırma sonucunda, 2005 ve 2006 ilköğretim programlarında müzeeğitimine ilişkin kazanımların Görsel Sanatlar dersi dışında yeterli olmadığıbelirlenmiştir. Öğretmenler müze eğitimi etkinliklerini uygulamada zorluklaryaşadıkları görüşündedirler. Ayrıca yapılan müze eğitimi uygulaması, bu türetkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu sonuçlara ulaşılmasında etkiliolduğunu göstermiştir.Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, ilköğretim programlarındamüze eğitimi etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin uygulamadakizorluklarının giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Summary:

The aim of this research is, by identifying the current situation of museumeducation for primary education programs which was developed in 2000?s, todetermine the problems occured during the application by using the opinionsof teachers. In addition to this, by evaluating the findings of studies carriedout in museums, some recommendations are given in order to makemuseum education more qualitative. This study conducted by screeningtechnique is depended on the earnings about the museum educationdeveloped in 2000?s for Life Sciences, Social Sciences, Science andTechnology, Mathematics, Turkish language, Plastic Arts, Music andPhysical Education courses for Primary Education programs (1-5th classes).In this research, study group consisted of teachers and 4th class studentsfrom shools of 58. region Ankara, Yenimahalle,and 4th class students ofAtacaatlı Primary School. Current sitation determination is transformed intonumarical data and then into percentage data by relevant document analysis.To instructors in the study group, interview forms were applied and thestudents were involved in applications in the museums by participantobservation technique. The obtained results were examined by percentagedistribution and by descriptive analysis methods. The findings of thisresearch points out that the studies in museum education, which affected thelearning experince of students positively, are insufficient for the primaryeducation programs developed in 2000?s and teachers have difficulties inapplication of these museum education studies. Besides, as a result of thisstudy, the positive effects of applications conducted in museums on studentsare indicated and some recommendations are given for improvement ofmuseum education activities and for eliminating the difficulties faced byteachers during applications of these activities by using the assessments ofinstructors.