Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı

2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi acil servis kriz odasına başvuran intihar girişimi vakalarının bir yıl sonraki ruhsal durumları ve intihar davranışını yineleme riskleri

The psychological conditions of and the risks of repeating suicide behaviours for the suicide attempt cases in the following year after they came to the crisis unit of the Ankara University İbn-i Sina Hospital in 2005

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 174712 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırmada, 2005 yılında A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Acil Servisi Kriz Odasına intihar girişimi ile başvuran 113 vakaya 1 yıl sonra ulaşılarak çalışmaya katılmayı kabul eden 32 vaka retrospektif olarak intihar nedenleri ve tetikleyicileri açısından değerlendirilmiş, son zamanlardaki yaşam olayları, şu andaki ruhsal durumları, sosyal destekleri ve bu değişkenler doğrultusunda intihar girişimini yineleme olasılıkları saptanmıştır. Ölçme değerlendirme araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, İntihar Girişiminin Nedenleri Listesi, İntihar Girişimini Tetikleyen Faktörler Listesi, Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Yaşam Olayları Skalası ve İntihar Olasılığı Ölçeği uygulanmıştır.Araştırmaya davet edilen 113 vakadan 32'si çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Bu 32 vakanın ortalama yaşı 27.81±9.94 (16-55), 18'i kadın (%56.3), 14'ü erkektir (%43.8). Kadın/erkek oranı 1.3'dür. Araştırmaya katılan vakaların 22'si bekâr (%68.8), 9'u evli (%28.1), 1'i boşanmıştır (%3.1) ve 3'ü ilkokul (%9.4), 8'i ortaokul (%25.0), 12'si lise (%37.5) ve 9'u yüksekokul (%28.1) mezunudur. Araştırmaya katılan 32 vakadan 6'sı ev hanımı (%18.8), 7'si öğrenci (%21.9), 6'sı işsiz (%51.8), 2'si emekli (%6.3) ve kalan 11'i (%34.4) ise ücretli olarak bir işte aktifolarak çalışmaktadır. Erkeklerde ücretli çalışanlar, kadınlarda ise ekonomik bakımdan inaktif olanlar çoğunluğu oluşturmaktadır.Bu çalışmadaki vakaların çoğunluğunu, konu ile ilgili literatür ile benzer bir biçimde 15-34 yaş aralığındaki genç erişkinler, ekonomik olarak inaktif kişiler oluşturmaktadır. Yine literatür ile uyumlu olarak, özellikle ergen grubunda kendini yaralayıcı davranışların intihar girişimiyle sıklıkla bir arada bulunduğu, ailede intihar girişimi öyküsü ve özellikle erkeklerde alkol bağımlılığı sıklığının yüksek olduğu bulunmuştur. Başta hostilite olmak üzere depresyon, anksiyete, ve psikotizmin intihar olasılığını değerlendirmede önemli belirtiler olduğu saptanmıştır. Görüşme yapılan 32 vakadan hiçbiri indeks girişimden sonraki 1 yıl içinde bu davranışlarını yinelememiştir. Ancak vakaların 1 yıl sonraki kesitsel intihar olasılığı puanları yüksektir ve bu puanı yordayan en önemli üç faktör, algılanan sosyal desteğin düşük olması, hostilite belirtileri ve yaşam olayları-stres puanıdır. Sosyal destek sistemlerinin yetersiz olarak algılanmasının intihar olasılığını artırdığı, bunun en çok hostilite belirtileri ile kendini gösterdiği ve intihar girişimlerinden önce yaşam olaylarının stres verici etkilerinin daha fazla hissedildiği anlaşılmaktadır.

Summary:

In the study, 113 cases that came to the Ankara University, Faculty of Medicine, İbni Sina Hospital Emergency Service Crisis Unit for suicide attempt in 2005 have been reached in the following year and 32 cases have accepted to participate in the study. These 32 cases have been retrospectively evaluated for the causes and precipitant factors of the suicide; their recent life events, present psychological conditions, social supports and the probability to repeat the suicide attempt have been determined according to these variables. Personal Information Form, List of the Causes of the Suicide Attempt, List of the Precipitant Factors of the Suicide Attempt, Multi-dimensional Scale of Perceived Social Support, Brief Symptom Inventory, Life Events Scale and Suicide Probability Scale have been applied as measurement and evaluation instruments.Thirtytwo cases among 113 cases that were invited to the study have accepted to participate in the study. The average age of these 32 cases is 27.81±9.94 (16-55), of whom 18 are female (%56.3) and 14 are male (%43.8). The female/male ratio is 1.3. Among the cases who participated in the study, 22 of them are single (%68.8), 9 of them are married (%28.1), 1 (%3.1) of them has divorced. Three of them are primary school graduates (%9.4), 8 of them are secondary school graduates (%25.0), 12 of them are high school graduates (%37.5) and 9 of them are university graduates (%28.1). Among 32 cases participating in the study, 6 of them are housewives (%18.8), 7 of them are students (%21.9), 6 of them are unemployed (%51.8), 2 of them are retired (%6.3) and the remaining 11 are working in a job with a wage (%34.4). Employees with a wage among men and economically inactive individuals among women constitute the majority.As similar to the literature on this issue, young adults between 15-34 ages and economically inactive people composed the majority of the cases in this study. In conformity with the literature again, it has been determined that self-mutilation behaviours frequently coexist with the suicide attempt especially in the adolescent group; the frequency of the history of suicide attempt in the family, and alcohol addiction especially among men are high in this group. Symptoms of hostility in the first instance, then depression, anxiety and psychotism are significant symptoms to evaluate suicide probability. Within 1 year following the index attempt, none of the 32 cases interviewed has repeated this behaviour. However, the cross-sectional suicide probability scores of the cases in the following year are high and there are three factors that predict this score which are the low level of the perceived social support, hostility symptoms and life events-stress scores. It is understood that when social support systems are perceived as inadequate, suicide probability increases; it shows itself mostly with the hostility symptoms and the stressful effects of the life events are much more felt prior to the suicide attempts.