Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2005 yılında İstanbul ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ergenlerin yeme tutumlarının değerlendirilmesi ve kendine zarar verme ile intihar davranışları bakımından karşılaştırılması

The evaluation of eating behaviour of adolescents studying in middle schools of istanbul during 2005 and comparison of their suicidal behaviour and self-mutilation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203781 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, yeme bozukluklarının 15-18 yaş arasındaki ergenlerde görülme sıklığının araştırılmasıdır. Bunun yanında yeme bozukluklarıyla bağlantılı olduğu düşünülen çeşitli demografik özellikler, kendine zarar verme ve intihar davranışı gibi değişkenlerin arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir.Çalışmanın örneklemi, 2005 yılında İstanbul Ortaöğretim kurumlarında(Eyüp Lisesi, Fenerbahçe Lisesi ve Saint Benoit Lisesi) eğitim gören 15-18 yaş arasındaki 1000 öğrenciden oluşmaktadır.Çalışma ergenlerin yeme tutumu özelliklerinin araştırılması için Yeme Tutumu Testi(YTT-40) ve bağlantılı olduğu düşünülen özellikleri sorgulayan 32 maddelik bir soru formu kullanılmıştır. Örneklemdeki her öğrencinin YTT-40 testi değerlendirilmiş, 30 ve üstünde puan alan 70 öğrencide yeme tutumlarında bozukluk saptanmıştır. Yeme tutumları açısından normal ve normal olmayan gruplar arasındaki özellikler Ki-kare, Annova ve Student analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir.Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, yeme tutumlarında bozukluk gösteren ergenlerin oranı % 7 olarak bulunmuştur. Kız öğrencilerde bu oran % 10,2 iken erkeklerde % 3,8'dir. Yeme tutumlarında bozukluk olan ergenlerin kendine zarar verme davranışı gösterme oranı % 11,4 iken intiharı isteme oranı % 10,8, intiharı planlama oranı % 13,8 ve intihar girişiminde bulunma oranı ise % 17,6 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kendine zarar verme davranışı açısından kız ve erkek öğrenciler farklılaşmazken intiharla ilgili tüm değişkenlerde kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha fazla orana sahip olarak bulunmuşlardır.Bu sonuçlar açısından yeme tutumlarında bozukluk gösteren ergenlerin, kendine zarar verme ve intihara yatkınlık açısından bozukluk göstermeyen ergenlere göre daha fazla risk altında olduğu düşünülebilir.Ülkemizde Yeme Bozukluklarının sıklığı, yaygınlığı ve ilişkili olduğu diğer özelliklerle ilgili daha fazla sayıda çalışma yapılması gerekmektedir.

Summary:

The main purpose of this study is to investigate the frequency of eating disorders whitin the adolescents between the ages of 15- 18 . The present study, in addition, aims to reveal a correlational relationship between eating disorders, socio-demographical charactheristics, self-harming behaviors and suicidal tendencies.The sample consists of 1000 students between the ages of 15 ? 18, who had studied in high-schools of Eyüp, Fenerbahçe and Saint-Benoit in 2005.The ?Eating Attitude Test? (EAT-40) , with 32 questions, is administered in order to study the eating behavior of the adolescents for inquiring characteristics that are related to eating behavior . The results of the sampling for the questionaire EAT- 40 are evaluated and those having 30 points and more are defined to have an eating disorder. The groups with normal eating behavior and those with eating disorder are analysed with Ki-kare, Annova and Student-T Analysis.The ratio of the adolescents having eating disorder is found to be 7 %. The ratio is found to be 10,2 % for the girls and 3,8 % for the boys. The ones with eating disorder are found to have a ratio of 11,4 % of self-damage tendencies, 10,8 % of suicide tendencies, 13,8 % planning a suicide and 17,6 % having a suicidal attempt. No sex differences are found for the self-damage ratio but for all of the other variants for the suicide the ratio for the girls are found to be higher than the boys.In conclusion, adolescents having an eating disorder are found to have higher tendencies for self-damaging and for suicidal attempts than adolescents without any eating disorder.In Turkey, further studies should be conducted for the frequencies, spreading and for the other correlations of eating disorders.